Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d12yuhg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 81 054 82 719 19 186 19 580
Zysk z działalności kontynuowanej 1 972 2 886 467 683
Zysk brutto 2 117 2 838 501 672
Zysk netto 1 357 1 512 321 358
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 112 -10 481 -4 051 -2 481
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 111 -685 -263 -162
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 551 -6 271 -367 -1 484
Środki pieniężne netto -19 774 -17 437 -4 681 -4 127
Aktywa razem 224 944 215 675 52 788 50 612
Zobowiązania i rezerwy 36 786 32 545 8 633 7 637
Kapitał własny 188 158 183 130 44 155 42 975
Kapitał akcyjny 1 183 1 183 278 278
Liczba akcji 11 834 881 11 834 881 11 834 881 11 834 881
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 59 612 66 068 14 110 15 638
Zysk z działalności kontynuowanej -1 068 5 -253 1
Zysk brutto -996 1 071 -236 254
Zysk netto -952 928 -225 220
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -479 -13 601 -113 -3 220
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 832 539 -1 144 129
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 517 -1 530 -359 -362
Środki pieniężne netto -6 828 -14 592 -1 665 -3 454
Aktywa razem 220 059 219 443 51 619 51 941
Zobowiązania i rezerwy 30 728 28 430 7 208 6 729
Kapitał własny 189 331 191 013 44 411 45 212
Kapitał akcyjny 1 183 1 183 277 280
Liczba akcji 11 834 881 11 834 881 11 834 881 11 834 881
Wybrane dane finansowe zaprezentowano w sprawozdaniu w następujący sposób:- pozycje bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2012 roku - 4,2613, 30 czerwca 2011 roku - 3,9866 i 31 grudnia 2011 - 4,4168,- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym rachunkiem zysków i strat, tj. od 01.01.2012 do 30.06.2012 - 4,2249, 01.01.2011 do 30.06.2011 - 3,9673.Dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z 90 ust. 1 pkt. 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-08-28
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 51
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d12yuhg

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdaniefinansoweskonsolidowane1H2012skrot_jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i skrócone jednostkowe IVMX za I półrocze 2012
SprawozdanieskonsolidowanezdzialalnosciI H2012.pdf Sprawozdanie skonsolidowane z dzaiałalności IVMX za I półrocze 2012
opiniaskonsolidowane1H2012.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012
opiniajednostkowe1H2012.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu
2012-08-28 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg