Trwa ładowanie...
d187ori
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarte przez In...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarte przez Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostki zależne na łączną wartość umowy znaczącej (4/2013)
Share
d187ori

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarte przez Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostki zależne na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 14 lutego 2013 roku informacji o zawarciu umowy w dniu 13 lutego 2013 r. pomiędzy Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. (dalej: Wykonawca)- jednostką zależną od Infovide-Matrix S.A. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: Zamawiający) na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w ramach następujących grup: 1. Grupa Usług Utrzymania Środowisk (G1), w tym: a) Usługa Administracji Środowiskami (G1U1); b) Usługa Monitorowania Dostępności i Wydajności (G1U2); c) Usługa Instalacji (G1U3); d) Usługa Konsultacji (G1U4); 2. Grupa Usług Zapewnienia Jakości (G2), w tym: a) Usługa Usuwania Wad (G2U1); b) Usługa Zarządzania Kodem (G2U2); c) Usługa Zarządzania Konfiguracją (G2U3); d) Usługa Integracji i Certyfikacji (G2U4); e) Usługa Utrzymania Dokumentacji (G2U5) f) Usługa Konsultacji (G2U6); 3. Grupa Usług Administracji Systemem Informatycznym (G3), w tym: a) Usługa Administracji Systemem Informatycznym (G3U1); b) Usługa Konsultacji (G3U2); 4.
Grupa Usług Rozwoju (G4), w tym: a) Usługa Modyfikacji. Niezależnie od powyższych grup usług, Wykonawca świadczyć będzie Usługę Zleceń Operacyjnych. Wynagrodzenie za świadczenia określone w Umowie, na rzecz DahliaMatic Sp. z o.o. wyniesie nie więcej niż 8.939.379,84 ( słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i 84/100 ) PLN netto, powiększone o podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto. W innych przypadkach, kary umowne określone w Umowie nie odbiegają zasadniczo od standardów stosowanych w tego typu umowach. Całkowita łączna odpowiedzialność Stron z tytułu kar umownych i szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 120% łącznego wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem:
1. Szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa; 2. Szkód wynikających z wad prawnych; 3. Naruszenia zasad ochrony Informacji wrażliwych; 4. Utraty danych; 5. Roszczeń osób trzecich związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostkami zależnymi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosła 23.511.538,23 PLN netto. Umową i najwyższej wartości była opisana wyżej Umowa zawarta pomiędzy jednostką zależną od Infovide-Matrix S.A. Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto, że łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostkami zależnymi a Agencją Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, przekracza 10% kapitałów własnych Infovide-Matrix S.A. Szczegółowa podstawa prawna: GPW §5 ust. 1 pkt 3 | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori