Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zawarte przez Infovide-Matrix S.A ...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zawarte przez Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostki zależne na łączną wartość umowy znaczącej (10/2014)
Share
dhxpepu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zawarte przez Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostki zależne na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje o zawarciu w dniu 02 czerwca 2014 r. umowy pomiędzy Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. (dalej: Wykonawca)- jednostką zależną od Infovide-Matrix S.A. a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zamawiający), której przedmiotem jest świadczenie usług opieki serwisowej posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Oracle (SALT, Tuxedo, BEA eLink), nabycie dodatkowych licencji na oprogramowanie Oracle Tuxedo (lub oprogramowania równoważnego), nabycie dodatkowych licencji na oprogramowanie Oracle SALT (lub oprogramowania równoważnego), nabycie dodatkowych licencji na oprogramowanie serwera aplikacyjnego JEE wraz z narzędziami zarządzania i tworzenia usług oraz usługą opieki serwisowej, usługa wsparcia migracji oprogramowania Oracle. Wynagrodzenie za świadczenia określone w Umowie, na rzecz DahliaMatic Sp. z o.o. wyniesie nie więcej niż 16 698 750,03 zł ( słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 03/100) netto plus
należny podatek od towarów i usług VAT. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za przekroczenie terminu dostawy licencji w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto. W innych przypadkach, kary umowne określone w Umowie nie odbiegają zasadniczo od standardów stosowanych w tego typu umowach. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. Strony mają możliwość do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Po zawarciu ww. Umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostkami zależnymi a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wyniosła 27.528.341,44 PLN netto. Umową o najwyższej wartości była opisana wyżej Umowa zawarta pomiędzy jednostką zależną od Infovide-Matrix S.A. Spółką
DahliaMatic Sp. z o.o. a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto, że łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostkami zależnymi a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz zawartej Umowy, przekracza 10% kapitałów własnych Infovide-Matrix S.A. Szczegółowa podstawa prawna: RMF §5 ust. 1 pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu