Trwa ładowanie...
d400ncd
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zależnej (17/2014)

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zależnej (17/2014)
Share
d400ncd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 8 października 2014 r., Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu 7 listopada 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów w sprawie dokonania w dniu 6 listopada 2014 r. wpisu zastawu rejestrowego na 100% akcjach Spółki zależnej CTPartners S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.300.000 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych). W dniu 7 listopada 2014 r. Spółka złożyła w Sądzie wniosek o sprostowanie wpisu poprzez prawidłowe określenie serii akcji objętych zastawem rejestrowym. O otrzymaniu postanowienia Sądu z prawidłowym wpisem, Spółka poinformuje oddzielnym raportem. Emitent posiada 6162 akcji Spółki CTPartners S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 616.200,00 zł, dających 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 6162 głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w następstwie podpisania w dniu 08 października 2014 r. pozasądowej Ugody pomiędzy Emitentem a Enea S.A., o której Infovide-Matrix S.A. informowała w dniu 8 października 2014 r. (raport bieżący nr 12/2014) Ograniczonym prawem rzeczowym zostało objętych 6162 akcji Spółki CTPartners S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 616.200,00 zł, dających 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 6162 głosów na Walnym. Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Enea S.A. jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania. Kryterium będące podstawą przekazania raportu jest ustanowienie zastawu na 100% aktywów o znacznej wartości. Podstawa szczegółowa: RMF GPW § 5ust. 1. pkt 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd