Trwa ładowanie...
d4mnij5

INGBSK - Wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia. (21/...

INGBSK - Wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia. (21/2013)

Share
d4mnij5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 24.09.2013 r. powziął wiadomość, iż Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 22.07.2013 r. oddalił w całości powództwo Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Związku Zawodowego "Kadra" Pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 08.04.2010 r., o których mowa w raporcie bieżącym Banku nr 17/2010 z dnia 18.05.2010 r. Powództwo o unieważnienie powyższych uchwał Walnego Zgromadzenia zostało prawomocnie oddalone, o czym Bank informował w raportach nr 3/2011 z dnia 22.02.2011 r. oraz nr 5/2013 z dnia 06.03.2013 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2013-09-24 report no. 21/2013: Ruling of the District Court dismissing the action for declaring invalid the General Meeting resolutions. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby communicates that on 24 September 2013 they were informed that with the ruling of 22 July 2013 the District Court in Katowice dismissed the entire action lodged by Związek Zawodowy Górników w Polsce (Polish Miners Trade Union) and Związek Zawodowy “Kadra” Pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (“Kadra” Trade Union of Katowice Coal Holding S.A. Employees) for declaring invalid the resolutions of the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. passed on 08 April 2010 and referred to in the Bank’s Current Report no. 17/2010 of 18 May 2010. The action for declaring invalid the above General Meeting resolutions was lawfully dismissed, the fact which the Bank communicated in the reports nos. 3/2011 of 22 February 2011 and 5/2013 of 06 March 2013. Legal grounds: §38 section 1 item 10) of the Ordinance of the Minister of
Finance of 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

d4mnij5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

Podziel się opinią

Share
d4mnij5
d4mnij5