Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf
espi

INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (18/2014)

INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (18/2014)
Share
dqzlgqf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2014 r. Bank zawarł z Izbą Rozliczeniową London Clearing House w Londynie (LCH. Clearnet Ltd.) ?Umowę zabezpieczającą zobowiązania członka Izby Rozliczeniowej? (?Charge securing own obligations?), w przedmiocie utrzymywania buforu płynnościowego przez Bank do maksymalnej kwoty 230 mln EUR oraz 13 mln GBP, w tym na zdeponowanie papierów wartościowych do maksymalnej kwoty 180 mln EUR. Zdeponowane papiery wartościowe oraz środki pieniężne będą stanowić zabezpieczenie rozliczania transakcji pochodnych stopy procentowej w ramach usługi Izby SwapClear. Poprzez zawarcie przedmiotowej umowy oraz zdeponowanie wymaganych zabezpieczeń, ING Bank Śląski S.A. stanie się bezpośrednim uczestnikiem Izby Rozliczeniowej i będzie rozliczał transakcje pochodne stopy procentowej zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i
repozytoriów transakcji (EMIR). Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zaangażowania, która przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 2014-07-22 Report no. 18/2014: Notice of Concluding a Significant Agreement. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 22 July 2014 the Bank and London Clearing House Limited in London (LCH. Clearnet Ltd.) entered into the charge securing own obligations, whereby the Bank is required to maintain a liquidity buffer up to the maximum amount of EUR 230 million and GBP 13 million, and also to deposit securities up to the maximum amount of EUR 180 million. The securities and the funds are to secure the clearing of the interest rate derivatives as part of the SwapClear service offered by the London Clearing House. Following the conclusion of the said charge and depositing the collateral as required, ING Bank Śląski S.A. will become a direct member of the Clearing House and will clear the interest rate derivatives as required under Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR). This agreement
has been considered significant, as the total value of exposure exceeds 10% of the Bank’s equity. Legal grounds: §5 section 1 item 3) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | | |
| | | | |

dqzlgqf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSK Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-086 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
SOKOLSKA 34
(ulica) (numer)
032 3578592 032 3577092
(telefon) (fax)
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
(e-mail) (www)
6340135475 271514909
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Oscar Swan Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf