Trwa ładowanie...
d23jba0
espi

INTEGER.PL S.A. - Raport roczny R 2014

INTEGER.PL S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d23jba0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 252 157 303 820 60 191 72 149
Zysk/ strata na działalności operacyjnej 4 898 23 298 1 169 5 533
Zysk / strata przed opodatkowaniem (4) 20 246 (1) 4 808
Zysk/ strata netto (1 223) 15 930 (292) 3 783
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (132 757) (3 331) (31 690) (791)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (175 958) (105 039) (42 002) (24 944)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 309 619 141 452 73 907 33 591
Aktywa razem 831 301 594 241 195 036 143 287
Zobowiązania długoterminowe 41 749 42 127 9 795 10 158
Zobowiązania krótkoterminowe 239 912 227 518 56 287 54 861
Kapitał własny 549 640 324 596 128 954 78 269
Kapitał zakładowy 7 764 6 828 1 822 1 646
Średnia ważona liczba akcji w okresie 7 386 033 6 582 715 7 386 033 6 582 715
Zysk/ strata w danym okresie na 1 akcję (0,17) 2,42 (0,04) 0,57
Wartość księgowa na 1 akcję 74,42 49,31 17,46 11,89
Dane finansowe w EURO za prezentowane lata zostały przeliczone wg następujących zasad: _ Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych _ obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujacyh na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wyniósł: 4,1893, a za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 wyniósł: 4,2110. _ Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej _ obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2014 roku który wyniósł: 4,2623, i na 31.12.2013 roku który wyniósł: 4,1472.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Integer pl SA za 2014 rok.pdf Sprawozdanie finansowe spółki Integer.pl SA za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności Zarządu spółki Integer pl SA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Integer.pl SA za 2014 rok.
Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.pdf Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.
Opinia i raport biegłych rewidentów.pdf Opinia i raport biegłych rewidentów.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
d23jba0

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
2015-03-19 Krzysztof Kołpa Wiceprezes Zarządu
2015-03-19 Rossen Hadjiev Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d23jba0

Podziel się opinią

Share
d23jba0
d23jba0