Trwa ładowanie...
d3crzy9

INTEGER.PL S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. (101/2012)

INTEGER.PL S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. (101/2012)

Share
d3crzy9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent) niniejszym przekazuje informację w zakresie zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H: 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 27 listopada 2012r. 2.Data przydziału papierów wartościowych: 27 listopada 2012r. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 4.Stopa redukcji: Liczba przydzielonych akcji serii H jest równa liczbie akcji na jaką zostały złożone zapisy, a tym samym nie doszło do redukcji transzy w zakresie dokonanych zapisów na akcje. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 6.Liczba akcji, które przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 7.Cena po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 143,38 PLN za jedną akcję, stanowiącą średnią arytmetyczna rynkowych kursów zamknięcia akcji
Emitenta notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 6 miesięcy przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie sposobu ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii H. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: Zapis na wszystkie akcje serii H został złożony przez jeden podmiot. 9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Wszystkie akcje serii H zostały przydzielone jednemu podmiotowi, zgodnie ze złożonym zapisem. 10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Zarząd Spółki nie podpisał jakichkolwiek umów o
submisję. 11.Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 43.157.810,14 PLN. 12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączny koszt Spółki poniesiony w związku z emisją akcji serii H stanowi kwotę ok. 25.000,00 PLN, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ok. 25.000,00 PLN b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy d) koszt promocji oferty: nie dotyczy Metody rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości
emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: ok. 0,083 PLN | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9