Trwa ładowanie...
d3gx79b
espi

INTERCARS - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA (8/2013)

INTERCARS - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA (8/2013)
Share
d3gx79b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000008734, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 lutego 2013 r. Zgromadzenie odbędzie się w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 15 o godzinie 10.30. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zbycie, wydzielonej w ramach działalności prowadzonej przez Inter Cars S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność logistyczną do spółki zależnej ILS Sp. z o.o. 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany par. 5
Statutu spółki . 7. Podjęcie uchwały zmieniającej treść pkt. 2 uchwały nr 5 WZA z dnia 28.06.2012 r. oraz uchwały nr 7 Inter Cars S.A. WZA z dnia 28.06.2012 r. 8. Podjecie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmianę dokonaną zgodnie z pkt. 5 niniejszego porządku obrad . 9. Zamknięcie obrad. Proponowana treść paragrafu 5 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PKD 45 2) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PKD 46 3) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH PKD PKD 01.6. 4) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PKD 17.23.Z 5) POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PKD 18 6) PRODUKCJA METALI PKD 24 7) PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PKD 28 8) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PKD 29 9) PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PKD 30
10) NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PKD 33 11) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW PKD 38 12) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PKD 47 13) TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PKD 49 14) MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PKD 52 15) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PKD 58 16) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PKD 62 17) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PKD 63 18) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PKD 68 19) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PKD 70 20) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PKD 71 21) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PKD 72 22) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PKD 73 23) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PKD 74 24) WYNAJEM I DZIERŻAWA
PKD 77 25) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PKD 78 26) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE PKD 79 27) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PKD 81 28) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKD 82 29) POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANE PKD 85.59.B 30) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PKD 85.60.Z 31) NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PKD 95.11.Z" Projekty uchwał: Nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia ???????????.... (uzasadnienie: art.409 ksh) Nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad. (uzasadnienie:
imperatyw funkcjonalności ) Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie aprobuje zaprezentowany przez Zarząd Spółki nowy model biznesowy działalności Spółki, w ramach którego część logistyczna jej działalności zostanie przekazana do wykonywania wyznaczonemu podmiotowi z Grupy Inter Cars. Zadaniem wyznaczonego podmiotu będzie wykonywanie, samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców, zintegrowanej funkcji logistycznej na rzecz Inter Cars S.A., innych podmiotów z Grupy Inter Cars oraz podmiotów trzecich. W związku z tym, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16.4.5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Inter Cars S.A. w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym ? zobowiązania, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oraz wyodrębniony finansowo Pion Logistyki
przeznaczony i zdolny do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych w sferze powierzonych mu zadań z zakresu logistyki. Przedmiotem działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej w formie Pionu Logistyki Inter Cars S.A. jest, w szczególności, sterowanie i koordynacja procesów przepływu towarów w kraju oraz na rynkach zagranicznych, działalność spedycyjna i inne usługi logistyczne. Zbycie Pionu Logistyki nastąpi poprzez wniesienie Pionu Logistyki jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej działającej pod firmą ILS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000438899, w której jedynym wspólnikiem jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie. ILS Sp. z o.o. będzie kontynuowała dotychczasową działalność logistyczną Pionu Logistyki Inter Cars S.A. poprzez świadczenie, samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców (w szczególności J&M Logistics Sp. z
o.o.), usług logistycznych za wynagrodzeniem na rzecz Inter Cars S.A., innych podmiotów z Grupy oraz podmiotów trzecich. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie. (uzasadnienie: formalnie art.393 pkt.3 ksh , treść uchwały precyzyjnie egzemplifikuje korzyści dla Inter Cars S.A. tj. zwiększenie potencjalnego popytu na działalność logistyczną i jej transparentność przy zapewnieniu pełnej kontroli korporacyjnej nad tą sferą działalności ) Nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie ustala nową następującą treść paragrafu 5 Statutu spółki Inter Cars S.A. : " Par.5 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PKD 45 2)
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PKD 46 3) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH PKD PKD 01.6. 4) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PKD 17.23.Z 5) POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PKD 18 6) PRODUKCJA METALI PKD 24 7) PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PKD 28 8) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PKD 29 9) PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PKD 30 10) NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PKD 33 11) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW PKD 38 12) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PKD 47 13) TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PKD 49 14) MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PKD 52 15) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PKD 58 16) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PKD 62 17) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PKD 63 18) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PKD 68 19) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PKD 70 20) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PKD 71 21) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PKD 72 22) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PKD 73 23) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PKD 74 24) WYNAJEM I DZIERŻAWA PKD 77 25) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PKD 78 26) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE PKD 79 27) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PKD 81 28) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKD 82 29) POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANE PKD 85.59.B 30) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PKD 85.60.Z 31) NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PKD 95.11.Z" (uzasadnienie: potrzeba ujednolicenia klasyfikacji PKD w tekście statutu, bez zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki) Nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zmienia : -treść pkt.2 uchwały nr 5 WZA Inter Cars S.A. z dnia 28.06.2012 r. poprzez zmianę kwoty 104.339.000,00 złotych na kwotę 104.338.468,99 złotych, oraz -treść uchwały nr 7 WZA Inter Cars S.A. z dnia 28.06.2012r. poprzez zmianę w czwartym wierszu kwoty 104.339.000,00 złotych na kwotę 104.338.468,99 złotych, oraz poprzez zmianę w ósmym wierszu kwoty 100.088.570,00 złotych na kwotę 100.088.038,89 złotych (uzasadnienie: W związku z prezentacją w zmienianych uchwałach wyników spółki w pełnych tysiącach złotych i zaistniałą koniecznością doprecyzowania kwot osiągniętego zysku , nastąpi takie doprecyzowanie . Kwota korekty
osiągniętego zysku wynosi 531,01 złotych, a zmiana nie dotyczy kwoty dywidendy ) Nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie ustala jednolity tekst statutu spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . (uzasadnienie: konsekwencja zmiany statutu dokonanej uchwala nr 4) Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu INTER CARS S.A. mają osoby, które będą akcjonariuszem Spółki w dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 10.02.2013 r. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu będą mieli prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 10.02.2013 r. Uprawnieniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 25.01. 2013 r.), i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11.02.2013 r.), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Centrum
Logistycznym Spółki pod adresem Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może żądać udokumentowania, iż składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie/świadectwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie formy
pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzenia odbioru, na adres: Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-500 Czosnów lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres: Relacje.Inwestorskie@intercars.eu O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ? ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem
walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być ogłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi , których
reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres: Relacje.Inwestorskie@intercars.eu O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty
elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Zarząd ustala następujący sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej wraz ze sposobem weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw. W przypadku udzielenia
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres: Relacje.Inwestorskie@intercars.eu. Spółka na swojej stronie internetowej: www.intercars.eu w zakładce Relacje Inwestorskie ?WZA -2013 udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia i udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form/dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej
na 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona przez: - Sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, - Sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, - Stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosowanych odpisach KRS, - Potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim. Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci
elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalnie do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane w postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 § 6 zasady ustalone powyżej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Spółka udostępnia wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, który na żądanie akcjonariusza zgłoszone na adres: Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów, będzie mu wysłany nieodpłatnie pocztą. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez
Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś glosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystywany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów
na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Akty normatywne Spółki nie dopuszczają możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak też nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10.02.2013 r. ("Dzień Rejestracji"). Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentacją przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu i projektami uchwał jest dostępna na stronie internetowej spółki: www.intercars.eu w zakładce Relacji inwestorskich ? WZA-2013. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie
internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką pisząc na adres e-mail: Relacje.Inwestorskie@intercars.eu (ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza), lub telefonicznie pod numerem 22/ 714 19 16. Do oryginalnych dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2013-01-25 Wojciech Milewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gx79b

Podziel się opinią

Share
d3gx79b
d3gx79b