Trwa ładowanie...
d46w02y
d46w02y
espi

INTERFERIE S.A. - Raport roczny R 2011

INTERFERIE S.A. - Raport roczny R 2011
Share
d46w02y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 38 512 39 463 9 302 9 855
Zyks/Strata z działalności operacyjnej 3 092 2 964 747 740
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 2 406 2 961 581 739
Zysk/Strata netto 1 961 2 412 474 602
Łączne dochody całkowite 1 961 2 412 474 602
Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,17 0,03 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 373 3 917 815 978
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 741 291 -904 73
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 286 -2 206 69 -551
Przepływy pieniężne netto razem -82 2 002 -20 500
Aktywa trwałe 114 105 109 862 25 834 27 741
Aktywa obrotowe 6 729 5 629 1 523 1 421
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
Aktywa razem 120 834 115 491 27 358 29 162
Zobowiązania długoterminowe 5 622 7 256 1 273 1 832
Zobowiązania krótkoterminowe 10 826 5 810 2 451 1 467
Kapitał własny 104 386 102 425 23 634 25 863
Kurs EURO użyty do przeliczeń:......................................................................................2011.................2010- do pozycji bilansowych.................................................................................................4,417................3,960- do pozycji pozabilansowych .........................................................................................4,140.................4,004
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Opinia_jednostkowe.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport _ jednostkowe.pdf Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
oświadczenie w sprawie rzetelności.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
oświadczenie w sprawie podmiotu.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
LIST PREZESA.pdf List Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Jednostkowy raport roczny INTERFERIE 2011.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok
INTERFERIE Sprawozdanie Zarządu 2011_jednostkowe.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERFERIE S.A.
RAPORT DOTYCZACY STOSOWANIA_2011.pdf Raport dotyczący stosowania dobrych praktyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marii Skłodowskiej-Curie 176
(ulica) (numer)
76 749 54 00 76 749 54 01
(telefon) (fax)
interferie@interferie.pl www.interferie.pl
(e-mail) (www)
692-000-08-69 390037417
(NIP) (REGON)
"Ernst & Young Audit" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(podmiot uprawniony do badania)
d46w02y

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Arkadiusz Miszuk Prezes Zarządu
2012-03-19 Dariusz Rutowicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Renata Bindas Główny księgowy, Dyrektor ds. Planowania i Kontrolingu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d46w02y

Podziel się opinią

Share
d46w02y
d46w02y