Trwa ładowanie...
d4m1ake

INTROL S.A. - IB Systems Sp. z o.o., INTROL S.A. ? zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emite...

INTROL S.A. - IB Systems Sp. z o.o., INTROL S.A. ? zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta i Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej (34/2011)

Share
d4m1ake

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | IB Systems Sp. z o.o., INTROL S.A. ? zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta i Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dniu 23 listopada 2011 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 18 listopada 2011 r. umowy przez ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiającym") a IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Wykonawcą" ? Spółka w 50,49% zależna od Emitenta). Niniejsza umowa jest szóstą, podpisaną w ramach Grupy INTROL S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy z ERBUD S.A., Łączna wartość umów z ww. podmiotem zawartych przez IB Systems Sp. z o.o. oraz INTROL S.A. wynosi 13 528 575,6 zł netto (16 640 147,9 zł brutto). Umową o największej wartości została podpisana w dniu 18 listopada 2011 r. pomiędzy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiającym") a IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Wykonawcą" ? Spółka w 50,49% zależna od Emitenta). Przedmiotem umowy są roboty w branży elektrycznej obejmujące wykonanie: instalacji elektrycznej, stacji transformatorowej, zasilania układu wentylacji i klimatyzacji na placu budowy ogólnomiejskiej hali widowiskowo ? sportowej w Szczecinie, przy ul. Szafera.
Wartość umowy wynosi wartości 6 050 000 zł netto (7 441 500 zł brutto). Ostateczna wartość umowy zostanie ustalona po wykonaniu prac, na podstawie cen jednostkowych. Termin zakończenia robót upływa 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający może zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne: 1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego ? 10% wartości wynagrodzenia umownego netto; Zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca ? 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto; 2. Za każdy dzień opóźnienia od zakończenia zakończenia etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie ? 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto; 3. Za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy ? 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto; 4. Za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest
zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji ? 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat, lecz nie więcej niż 10% wartości niniejszej umowy netto. Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania ww. umów zawartych przez jednostkę zależną od Emitenta oraz Emitenta na wartość umowy znaczącej jest fakt, iż łączna wartość umów przekracza 10 % kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2011-11-24 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

Podziel się opinią

Share
d4m1ake
d4m1ake