Trwa ładowanie...
dhxu9uy
espi

INTROL S.A. - INTROL S.A., Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. ? zawarcie umów przez Emitenta oraz je...

INTROL S.A. - INTROL S.A., Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. ? zawarcie umów przez Emitenta oraz jednostkę zależną od Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej (37/2011)

Share
dhxu9uy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A., Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. ? zawarcie umów przez Emitenta oraz jednostkę zależną od Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dniu 13 grudnia 2011 r. powziął informację o podpisaniu umowy między Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach ("Zamawiającym"), oddział KWK "Knurów ? Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice" a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ("Wykonawcą"). Niniejsza umowa jest ósmą, podpisaną w ramach Grupy INTROL S.A. w ciągu ostatnich 7 miesięcy (czerwiec ? grudzień 2011 r.) z KW S.A. Łączna wartość umów z ww. podmiotem zawartych przez INTROL S.A. oraz Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. (Spółka w 100% zależna od Emitenta) wynosi 11 848 181,30 zł netto (14 573 262,99 zł brutto), co stanowi wartość umowy znaczącej. Umowa o największej wartości została podpisana w dniu 9 grudnia 2011 r. pomiędzy Kompanią Węglową S.A.. z siedzibą w Katowicach ("Zamawiającym"), oddział KWK "Knurów ? Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice" a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ("Wykonawcą"). Przedmiotem umowy jest zabudowa agregatu prądotwórczego nr II w obudowie typu kontener zasilanego gazem ujmowanym przez powierzchniową
stację odmetanowania wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania w KW S.A. oddział KWK "Knurów ? Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice". Wartość umowy wynosi 8 130 081,30 zł netto (10 000 000 zł brutto). Termin realizacji przedmiotu umowy ? do 240 dni kalendarzowych od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający może zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne: 1. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający ? 10% wartości netto umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca ? 10% wartości netto umowy; 2. Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy ? 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji; 3. Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ? 0,1% wartości netto
umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia obustronnie ustalonego jako termin usunięcia wad lub usterek. Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych od wysokości faktycznie poniesionych strat. Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania ww. umów zawartych przez Emitenta oraz jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy znaczącej jest fakt, iż łączna wartość umów przekracza 10 % kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxu9uy

| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2011-12-13 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxu9uy

Podziel się opinią

Share
dhxu9uy
dhxu9uy