Trwa ładowanie...
d2l52hj
espi

INTROL S.A. - Zawiadomienie od Spółki WEKA s.a.r.l. - nabycie przez Spółkę WEKA s.ar.l. własności...

INTROL S.A. - Zawiadomienie od Spółki WEKA s.a.r.l. - nabycie przez Spółkę WEKA s.ar.l. własności akcji imiennych serii A i C INTROL S.A. (24/2011)
Share
d2l52hj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Spółki WEKA s.a.r.l. - nabycie przez Spółkę WEKA s.ar.l. własności akcji imiennych serii A i C INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt 1 pkt. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd INTROL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 lipca 2011 r. otrzymał od otrzymał od Spółki WEKA s.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie o zmianie ilości posiadanych akcji Spółki INTROL S.A. Ww. zmiana nastąpiła w wyniku podpisaniu umowy pomiędzy Panem Wiesławem Kapralem, akcjonariuszem INTROL S.A., a WEKA S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu (Spółką, której Pan Wiesław Kapral jest jedynym udziałowcem). Umowa dotyczyła przeniesienia własności 3.667.800 akcji imiennych serii A oraz 2.149.900 akcji imiennych serii C Spółki INTROL S.A., na rzecz WEKA s.a.r.l,, jako aport w ramach podwyższenia kapitału. Niniejsze przeniesienie własności pociągnęło za sobą utratę uprzywilejowania co do głosu ww. akcji imiennych serii A. Nabyte Akcje
pozostawały do dnia nabycia w użytkowaniu przez Spółkę WEKA s.a.r.l. (na podstawie umów oddania w użytkowanie, o której Emitent informował raportem bieżącym 34/2010 z dn. 15 lipca 2010 r.). Przed zawarciem ww. umowy WEKA s.a.r.l posiadała prawo głosu: - z 4.001.700 akcji serii B, stanowiących 15,02 % kapitału zakładowego, uprawniających do 4.001.700 głosów, co stanowi 11,78% w ogólnej liczbie głosów, - z 101.300 akcji serii D, stanowiących 0,38% kapitału zakładowego, uprawniających do 101.300 głosów, co stanowi 0,30 % w ogólnej liczbie głosów; z 2.149.900 akcji serii C, stanowiących 8,07% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.149.900 głosów, co stanowi 6,33% w ogólnej liczbie głosów; - z 3.667.800 akcji imiennych serii A, stanowiących 13,76% kapitału zakładowego, uprawniających do 7.334.600 głosów, co stanowi 21,59% w ogólnej liczbie głosów. Na dzień 8 lipca 2011 r. WEKA s.a.r.l posiada 9.920.700 akcji Spółki, stanowiących 37,24% kapitału zakładowego, uprawniających do 9.920.700 głosów, co stanowi 37,24%
udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d2l52hj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2011-07-08 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l52hj

Podziel się opinią

Share
d2l52hj
d2l52hj