Trwa ładowanie...
d337kxz
d337kxz
espi

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na...

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A. (13/2013)
Share
d337kxz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVENTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Wojciecha Batusiewicza, w sprawie zawarcia przez akcjonariusza w dniu 17 lipca br. poza rynkiem regulowanym umów sprzedaży 1 400 000 akcji Emitenta, a tym samym zmniejszenia liczby głosów, znajdujących się w jego posiadaniu, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz przekazał, że przed zawarciem w/w umów sprzedaży posiadał 1 679 164 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji INVENTI S.A. uprawniających do 1 679 164 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A., stanowiących 6,08% (słownie: sześć i osiem
setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W skutek zawarcia w/w transakcji sprzedaży pan Wojciech Batusiewicz zmniejszył swój stan posiadania akcji Emitenta do 279 164 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 1,01% (słownie: jeden i jedna setna procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie akcjonariusz poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d337kxz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu
2013-07-24 Zdzisław Zachwieja Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337kxz

Podziel się opinią

Share
d337kxz
d337kxz