Trwa ładowanie...
d450o3q
espi

INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipc ...

INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki (101/2014)
Share
d450o3q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVENTUM TFI SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVENTUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: INVENTUM TFI) z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki o poniższej treści. ?Jako akcjonariusz Spółki INVENTUM TFI S.A., UNITED S.A. (Zawiadamiająca), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zejściu poniżej ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów dla akcji INVENTUM TFI S.A. w wyniku zbycia w dniu 06.11.2014r. 1.574.431
(słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden) akcji Spółki INVENTUM TFI S.A. 2. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiająca posiadała 1.583.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji Spółki INVENTUM TFI S.A. dających tyle samo głosów, stanowiących 9,99% udziału w kapitale oraz głosach na WZA w Spółce INVENTUM TFI S.A. 3. Po dokonaniu transakcji Zawiadamiająca posiada 8569 sztuk akcji Spółki INVENTUM TFI S.A. dających tyle samo głosów, stanowiących 0,05% udziału w kapitale oraz głosach na WZA w Spółce INVENTUM TFI S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
info@inventumtfi.pl www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)
d450o3q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Robert Ciach Prezes Zarządu
2014-11-07 Łukasz Lechowicz Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d450o3q

Podziel się opinią

Share
d450o3q
d450o3q