Trwa ładowanie...
dfwem2d

INVESTMENT FUND MANAGERS - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ... - EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 marca 2015 roku (9/2015)

Share
dfwem2d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 marca 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 lutego 2015 roku otrzymał od Akcjonariusza Emitenta posiadającego akcje stanowiące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie dotyczące uzupełnienia pkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 11 marca 2015 roku, poprzez wprowadzenie do wskazanego punktu dodatkowo podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. Proponowane brzmienie pkt 10 porządku obrad: ?Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.? W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad (poprzez
uzupełnienie pkt. 10), który z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady
Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 12. Zamknięcie obrad. Z uwagi na terminowe wniesienie przez Akcjonariusza opisanego powyżej żądania, w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem Akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ujednolicony wzór pełnomocnictwa, uwzględniające nowy porządek obrad. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZmianaporzadkuobradZWZAIFMS.A.11.03.2015-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Piecuch-Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d