Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (40/2011)
Share
d3m7pnv
TREŚĆ RAPORTU:
Data błędnej wyceny 2011-03-31
Waluta PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów nettofunduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny 1 487,88
Wartość prawidłowo wycenionych aktywównetto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny 1 494,70
Przyczyny powstania błędu w wycenie Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki znajdującej się w portfelu Funduszu uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy za 2010 rok.
Sposób rozliczenia skutków błędu zuczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikatyinwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów nettoprzypadającej na certyfikat inwestycyjny Fundusz nie wykupywał certyfikatów inwestycyjnych w dniu 31 marca 2011 roku.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-04-04
INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwafunduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080003744 141164519 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d3m7pnv

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-04-04 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2011-04-04 Arnold Mardoń Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv