Trwa ładowanie...
dm9eo4k
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (32/2011)
Share
dm9eo4k

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | TRUE | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | 74 003 126,85 | | |
| | waluta | PLN | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | TRUE | FALSE | TRUE | |
| | nazwa podmiotu | | | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | |
| | siedziba podmiotu | | | Warszawa | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2011-11-30 | | | |
| | przedmiot umowy | Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez SPV Support 3 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Wartość nominalna weksla wynosi 31 063,02 zł, weksel jest oprocentowany 5% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 30 czerwca 2014 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania. | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | | | |
| | - określenie warunku | | | | |
| | - charakter warunku | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | | | |
| | - określenie terminu | | | | |
| | - charakter terminu | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | | | |
| | Fundusz zawarł z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostkami od niej zależnymi - SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną, SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną oraz SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółką komandytowo-akcyjną umowy na łączną kwotę 74 003 126,85 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa zawarta z SPV Support 3 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną dotycząca zakupu weksla, data zawarcia umowy 17 listopada 2011 r., wartość nominalna weksla wynosi 3 462 222,22 zł, weksel jest oprocentowany 8% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 30 czerwca 2014 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania. Fundusz zawarł znaczącą umowę w
rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | | | | |
| | Plik | Opis | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-12-01
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-851 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WALICÓW 11
(ulica) ( numer)
(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
108-001-00-17 142729828 www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
dm9eo4k

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-12-01 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu
2011-12-01 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dm9eo4k

Podziel się opinią

Share
dm9eo4k
dm9eo4k