Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (5/2014)
Share
d8xkahd
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy TRUE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy TRUE
- łączna wartość wszystkich umów 9 950 000,00
waluta PLN
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE FALSE TRUE
nazwa podmiotu SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna
siedziba podmiotu Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2014-02-11
przedmiot umowy Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel własny zupełny wystawiony przez SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Wartość nominalna weksla wynosi 9 600 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 4% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360).
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Fundusz przyjmuje od Wystawcy weksel w zamian za częściową spłatę weksla wystawionego w dniu 27 czerwca 2011 roku na kwotę 10.250.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (zwanego dalej "Wekslem rolowanym") dokonaną w dniu 11 lutego 2014 roku w kwocie 1.470.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz w zamian za wydanie Weksla rolowanego. Wydanie Weksla rolowanego przez Fundusz w zamian za Weksel nastąpi do dnia 14 lutego 2014 roku. Przyjęcie Weksla przez Fundusz stanowi całkowitą spłatę zobowiązania Wystawcy z Weksla rolowanego.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu. Dodatkowo łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Fundusz wraz z jednostką zależną od Funduszu SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną, umowy na łączną kwotę 9 950 000,00 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa zawarta z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółkę komandytowo-akcyjną, dotycząca zakupu weksla, data zawarcia umowy 12 września 2013 r., wartość nominalna weksla wynosi 100 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 4% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 30 czerwca 2014 r. zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-02-12
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-107 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRÓŻNA 9
(ulica) ( numer)
(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d8xkahd

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-02-12 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-02-12 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd