Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - RB 3/2010 o szczegółowych i ostatecznych informacjach na te...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - RB 3/2010 o szczegółowych i ostatecznych informacjach na temat subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych. (3/2010)

Share
d3o1hcx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 3/2010 o szczegółowych i ostatecznych informacjach na temat subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym, działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Towarzystwo") przekazuje poniższe informacje.W związku z tym, że w dniu 6 grudnia 2010 r. o godzinie 14.00 zakończyła się subskrypcja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") związaną z wprowadzeniem tych certyfikatów do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem tych certyfikatów, a w dniu 14 grudnia 2010 r. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, Towarzystwo przekazuje szczegółowe i ostateczne informacje na temat przeprowadzonej
subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu ("Certyfikaty Inwestycyjne"):1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:Subskrypcja była prowadzona od dnia 4 listopada 2010 r. do godziny 14.00 w dniu 6 grudnia 2010 r.2) Data przydziału papierów wartościowych:Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych w dniu 9 grudnia 2010 r.3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:Przedmiotem subskrypcji było 1.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych.4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:Nie dotyczy.5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;W trakcie subskrypcji złożono zapisy na 540.262 Certyfikaty Inwestycyjne.6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji;W ramach przeprowadzonej
subskrypcji przydzielono 540.262 Certyfikaty Inwestycyjne.7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);Certyfikaty inwestycyjne były obejmowane po 100,00 PLN.8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:Zapisy złożyły 2.082 osoby.9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:Certyfikaty inwestycyjne przedzielono 2.082 osobom.10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):Nie dotyczy.11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:54.026.200,00 PLN12) Łączne określenie wysokości kosztów, które
zostały zaliczone do kosztów emisji:726.949 PLN,ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:531.852 PLN,b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:nie dotyczy,b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:180.000 PLN,d) promocji oferty:15.097 PLN,- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:nie dotyczy?koszty emisji nie obciążają Funduszu13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:1,35 PLN na każdy przydzielony certyfikat. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | usługi inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-851 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WALICÓW | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tfi@ipopema.pl | | www.ipopema.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2010-12-23 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx