Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

IQ PARTNERS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

IQ PARTNERS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d1ob4oj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 21 911 15 828 5 230 3 759
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 593 13 613 380 3 233
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (42) 5 577 (10) 1 324
Zysk (strata) netto (36) 5 488 (9) 1 303
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 431 3 262 342 775
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (2 081) (7 507) (497) (1 783)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (171) 3 077 (41) 731
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (821) (1 168) (196) (277)
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
Zysk/strata w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) 0,0101 0,2672 0,0024 0,0635
na 31.12.2014 na 31.12.2013 na 31.12.2014 na 31.12.2013
Aktywa trwałe 36 785 34 853 8 630 8 404
Aktywa obrotowe 7 037 15 243 1 651 3 675
Aktywa, razem 43 822 50 096 10 281 12 079
Zobowiązania długoterminowe 347 346 81 83
Zobowiązania krótkoterminowe 8 335 12 745 1 956 3 073
Kapitał własny 35 140 37 005 8 244 8 923
Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 244 5 390
Pasywa, razem 43 822 50 096 10 281 12 079
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 1,5721 1,6555 0,3688 0,3992
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na Euro według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.12.2014 - 4,2623, a na dzień 31.12.2013 - 4,1472 - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia - według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. - 4,1893, a dla roku 2013 - 4,2110
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IQ Partners za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IQ Partners za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IQ PARTNERS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rzymowskiego 53
(ulica) (numer)
22 567 00 00 22 567 00 01
(telefon) (fax)
biuro@iqpartners.pl www.iqpartners.pl
(e-mail) (www)
113-268-28-30 141064373
(NIP) (REGON)
WBS Audyt sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d1ob4oj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2015-03-19 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Dorota Kawka Forum Rachunkowości sp. z o.o. Dorota Kawka
2015-03-19 Grzegorz Klimaszewski Forum Rachunkowości sp. z o.o. Grzegorz Klimaszewski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj