Trwa ładowanie...
d3nxzmb

IZNS IŁAWA S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości. (1/2012)

IZNS IŁAWA S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości. (1/2012)

Share
d3nxzmb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZNS IŁAWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.), informuje, że w dniu 2 stycznia 2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 29 grudnia 2011 r. podwyższeniu kapitału zakładowego spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w ramach którego IZNS Iława S.A. objęła 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za cenę emisyjną 10,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość nominalna wszystkich akcji objętych przez IZNS Iława S.A. i nabytych w związku z rejestracją
podwyższenia w dniu 29 grudnia 2011 r., wynosi 1.000.000 zł, natomiast ich łączna cena emisyjna wynosi 10.000.000 zł. Nabycie ww. akcji (cena emisyjna) zostało sfinansowane ze środków spółki, pozyskanych z wcześniejszych transakcji zbycia aktywów finansowych. Podstawą uznania aktywów w postaci ww. akcji za aktywa o znacznej wartości jest okoliczność, iż zostały nabyte za cenę emisyjną w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł, tj. przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie występują powiązania natury osobowej pomiędzy IZNS Iława S.A. oraz Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. W związku z ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w dniu 29 grudnia 2011 r., IZNS Iława S.A. posiada obecnie 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 7,7% kapitału zakładowego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. i jednocześnie uprawniających do wykonywania 1.000.000 głosów na jego walnym zgromadzeniu (7,7% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki). Nabyte aktywa mają charakter inwestycji długoterminowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nxzmb

| | | IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZNS IŁAWA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 14-200 | | Iława | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grunwaldzka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (089) 648-21-31 | | 648-41-29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | izns@izns.com.pl | | izns.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-000-33-25 | | 510258637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Paweł Sobków Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nxzmb

Podziel się opinią

Share
d3nxzmb
d3nxzmb