Trwa ładowanie...
d1wy0f1
d1wy0f1
espi

IZNS IŁAWA S.A. - Objęcie akcji Spółki (7/2012)

IZNS IŁAWA S.A. - Objęcie akcji Spółki (7/2012)
Share
d1wy0f1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZNS IŁAWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IZNS Iława S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o tym, że w dniu 15 lutego 2012 r., w wykonaniu uprawnień przysługujących posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę, posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, spółka Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru ("Desariba"), objęła 28.580.712 (dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji Spółki serii D, zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki (opublikowanej w raporcie bieżącym numer 32/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.). Akcje serii D zostały objęte przez Desariba po cenie emisyjnej 1,40 zł (jeden zloty i czterdzieści groszy) za jedną akcję serii D. Desariba, poprzez spółkę HK Holding k.s. z siedzibą w Čadca, Słowacja, jest spółką pośrednio zależną od Pana Henryka Kani, a objęcie akcji serii D zostało dokonane w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 21 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Spółką i Panem Henrykiem Kania ( o której mowa w raporcie bieżącym numer 25/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.) Akcje serii D objęte przez
Desariba uprawniają do 28.580.712 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 65,95 % kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Do chwili objęcia akcji serii D, o których mowa w niniejszym raporcie, Desariba nie posiadała jakichkolwiek akcji Spółki. Tym samym na chwilę obecną posiada łącznie 28.580.712 akcji Spółki, reprezentujących 65,95 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 28.580.712 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65,95 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W zawiadomieniu przekazanym w dniu 16 lutego 2012 r. w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) Desariba wskazała zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZNS IŁAWA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
14-200 Iława
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grunwaldzka 13
(ulica) (numer)
(089) 648-21-31 648-41-29
(telefon) (fax)
izns@izns.com.pl izns.com.pl
(e-mail) (www)
744-000-33-25 510258637
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Paweł Sobków Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wy0f1

Podziel się opinią

Share
d1wy0f1
d1wy0f1