Trwa ładowanie...
diy65nw
diy65nw
espi

IZOSTAL S.A. - Wybór oferty konsorcjum Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A., jako ...

IZOSTAL S.A. - Wybór oferty konsorcjum Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A., jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umowy Ramowej w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych O.G.P. Gaz-System S.A. ? Część nr 1 oraz Część nr 2. (27/2014)
Share
diy65nw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór oferty konsorcjum Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A., jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umowy Ramowej w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych O.G.P. Gaz-System S.A. ? Część nr 1 oraz Część nr 2. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 20 listopada 2014 roku Izostal S.A. powziął informację o wyborze, przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez konsorcjum w składzie Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umowy Ramowej w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. ? Część nr 1 oraz Część nr 2. Znak sprawy: ZP/2013/11/0163/PW. Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych do rurociągowych systemów transportowych w podziale na Części: Część nr 1: rury o średnicy DN 700. Część nr 2: rury o średnicy DN 1000. Ilość dostarczanych rur winna pokrywać inwestycyjne potrzeby realizacyjne, szacowane na ok. 1057 km. gazociągów. Zamawiający podaje, że czas trwania Umowy Ramowej będzie wynosił 4 lata. O zawarciu Umowy Ramowej z O.G.P.
Gaz-System S.A. oraz istotnych warunkach zawartych u umowie, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego Umowa Ramowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
diy65nw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2014-11-20 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

diy65nw

Podziel się opinią

Share
diy65nw
diy65nw