Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

IZOSTAL S.A. - Wyznaczenia ostatniego dnia notowania PDA serii K spółki IZOSTAL S.A. oraz wprowad...

IZOSTAL S.A. - Wyznaczenia ostatniego dnia notowania PDA serii K spółki IZOSTAL S.A. oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K spółki IZOSTAL S.A. (17/2011)
Share
d36d9ov

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenia ostatniego dnia notowania PDA serii K spółki IZOSTAL S.A. oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K spółki IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w dniu 14 lutego 2011r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwał Nr 196/2011 oraz Nr 197/2011 o następującej treści:"Uchwała Nr 196/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2011 r.w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki IZOSTAL S.A.§ 1Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 15 lutego 2011 r. dzień ostatniego notowania 12.000.000 (dwunastu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki IZOSTAL S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIZSTL00023".§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.""Uchwała Nr 197/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 14 lutego 2011 r.w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji
zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K spółki IZOSTAL S.A.§ 1Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:1) wprowadzić z dniem 16 lutego 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki IZOSTAL S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIZSTL00015":a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,b) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D,e) 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E,f) 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,g) 3.412.500 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii G,h) 3.281.500 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy
pięćset) akcji serii H,i) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii I,j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J;2) wprowadzić z dniem 16 lutego 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki IZOSTAL S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 lutego 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLIZSTL00015";3) notować akcje spółki IZOSTAL S.A., o których mowa w pkt 1) i 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IZOSTAL" i oznaczeniem "IZS".§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d36d9ov

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Władysław Mrzygłód Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2011-02-15 Marek Mazurek Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov