Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do Umowy Zastawniczej z BRE Bank S.A. (42/2011)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do Umowy Zastawniczej z BRE Bank S.A. (42/2011)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do Umowy Zastawniczej z BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 07 lipca 2011 roku Izostal S.A. ("Spółka") zawarła z BRE Bank S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Katowice aneks do Umowy Zastawniczej NR 11/008/11 zawartej w dniu 28 kwietnia 2011 roku (raport bieżący nr 30/2011). Spółka podpisała w/w aneks do Umowy Zastawniczej w związku z zawarciem w dniu 07 lipca 2011 roku prze Spółkę z Bankiem aneksu do Umowy Kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności Spółki (Umowa Kredytowa nr 11/046/11/Z/VV z dnia 28 kwietnia 2011 r.) W wyniku zawarcia aneksu do Umowy Kredytowej, kwota udzielonego kredytu została zwiększona o 6.000.000 PLN tj. z kwoty 4.000.000 PLN do 10.000.000 PLN z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowego terminu jego udzielenia tj. do 18.04.2012 roku. Na mocy aneksu do Umowy Zastawniczej, w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od tego kredytu, zgodnie z warunkami w/w Umowy Kredytowej Spółka zwiększa na rzecz Banku kwotę zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych w postaci zapasów
towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych tj. rur izolowanych stalowych, o wartość 6.000.000 PLN tj. z kwoty 4.000.000 PLN do kwoty 10.000.000 PLN. Łączna szacunkowa wartość zastawianych rzeczy ruchomych na dzień podpisania umowy zastawniczej wynosi: 10.000.000 PLN. W ślad za podpisanym aneksem do Umowy Zastawniczej zostanie dokonany właściwy wpis do sądowego rejestru zastawów. Kwota o którą zwiększono zastaw rejestrowy ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia aneksu do Umowy Zastawniczej, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a BRE Bank S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Marek Mazurek Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2011-07-08 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at