Trwa ładowanie...
dhv0dsw
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie przez Izostal S.A. umowy cząstkowej w zakresie dostaw izolowanych rur st...

IZOSTAL S.A. - Zawarcie przez Izostal S.A. umowy cząstkowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. (33/2012)
Share
dhv0dsw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Izostal S.A. umowy cząstkowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 23 maja 2012 roku, Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku Izostal S.A. jako lider konsorcjum, powziął informację o drugostronnym podpisaniu umowy cząstkowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), której przedmiotem jest dostawa izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zamawiającego - gazociąg Rembelszczyzna ? Gustorzyn. Powyższa umowa cząstkowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku. Wartość Umowy wynosi 68.287.168,29 PLN netto, co stanowi 83.993.217,00 PLN brutto. Termin realizacji Umowy cząstkowej przypada na okres od 13 sierpnia 2012 roku do 28 grudnia 2012 roku. Maksymalna wartość kar umownych z tytułu realizacji umowy cząstkowej ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie cząstkowej. Szczegółowe warunki na jakich realizowana
będzie w/w Umowa cząstkowa, w tym opis kar umownych, określone zostały w Umowie Ramowej, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 9/2011. Umowa cząstkowa spełnia kryterium znaczącej umowy, ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2012-06-13 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw