Trwa ładowanie...
d368ltk
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (1/2013)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (1/2013)

Share
d368ltk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 r. Spółka, otrzymała zawiadomienie, że Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 9 stycznia 2013 r. dokonał wpisu hipoteki do sumy 75.000.000 zł ("Hipoteka") w księdze wieczystej nr WA1P/00105675/5, prowadzonej dla nieruchomości, której właścicielem jest Spółka, położonej w gminie Ożarów Mazowiecki w rejonie ul. Sochaczewskiej i Żyznej, stanowiących działki gruntu o numerach 3/36, 3/63, 3/81, 3/82, 3/84, 3/85, 3/86, 3/87, 3/88, 3/89, 3/90, 3/91, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/104, 1/7, 1/10,
1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 3/191, 3/196, 3/200, 3/201, 3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 3/214, 3/215, 3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/220, 3/221, 3/222, 3/223, 3/224, 3/225, 3/226, 3/227, 3/228, 3/229, 3/230, 3/231, 3/232, 3/233, 3/234, 3/235, 3/236, 3/237, 3/238, 3/239, 3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/244, 3/245, 3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/250, 3/251, 3/252, 3/253, 3/255, 3/256, 3/258, 3/259, 3/260, 3/261, 3/262, 3/263, 3/264,
3/265, 3/266, 3/267, 3/268, 3/269, 3/270, 3/271, 3/272, 3/273, 3/274 i 3/275 o łącznej powierzchni 141.497 m2 ("Nieruchomość"). Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Spółkę i została ustanowiona na podstawie oświadczenia woli Spółki. O podjęciu uchwały o zamiarze emisji ww. obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2012 z dnia 12.12.2012 r. Obligacje emitowane będą w liczbie do 1.300 sztuk. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł, a wartość nominalna wszystkich obligacji wynosi do 130.000.000 zł. Planowany termin wykupu obligacji przypada w dniu 25 stycznia 2016 r. Obligacje przeznaczone będą na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 czerwca 2010 r., zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod kodem ISIN PLJWC0000035. Wartość Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosi 55.524.138,80 zł.
Hipoteka została ustanowiona na rzecz obligatariuszy, których prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego wykonuje Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administrator hipoteki. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, członkami jej zarządu i rady nadzorczej oraz obligatariuszami i administratorem hipoteki, poza wynikającymi odpowiednio z posiadania i objęcia obligacji oraz umowy o ustanowieniu hipoteki i umowy doradztwa prawnego. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ww. hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych przez Spółkę przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d368ltk

| | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (pełna nazwa emitenta) | Raport bieżący nr | | 61 | | | | | | | |
| / | | 2013 | | | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | |
| | Budownictwo (bud) | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| 2013-04-05 | | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | | | | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skrócona nazwa emitenta | 05-091 | | | | Ząbki | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (kod pocztowy)
| | | IGROUP | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Temat | | | | Radzymińska | | | | 326 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ulica) | | | (numer) | | Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Podstawa prawna | 0 22 771 77 08 | | | | | 0 22 771 79 03 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| (fax) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Treść raportu: | | | | relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl | | | | | www.jwconstruction.com.pl | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | |
| | | 125-00-28-307 | | 010621332 | | | | | | | | | | | |
| | | Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki mocą uchwały nr 8/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku, działając w oparciu o postanowienia art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt l) oraz art. 22 ust. 4 Statutu Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Rada Nadzorcza Spółki wybrała do wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółkę WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Grzybowska 4 lok U9B (00 -131 Warszawa) tj. podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3685. Spółka nie korzystała dotychczas z usług wybranego podmiotu, z zastrzeżeniem, iż WBS Audyt Sp. z o. o. została wybrana również do wykonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
2012. Umowa o badanie dotyczyć będzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012. | | | | | | | | | | | | | |
| (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Robert Wójcik Członek Zarządu
2013-01-15 Irmina Łopuszyńska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d368ltk

Podziel się opinią

Share
d368ltk
d368ltk