Trwa ładowanie...
d3x7fe5
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (2/2013)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (2/2013)
Share
d3x7fe5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 r. Spółka, otrzymała zawiadomienie, że Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 9 stycznia 2013 r. dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej do sumy 135.000.000 zł ("Hipoteka") w następujących księgach wieczystych: (i) KW nr WA1I/00006117/5 prowadzonej dla nieruchomości składającej się z działek gruntu o nr 86/2 i 86/4 o łącznej powierzchni 15.066 m2, położonej w Konstancinie ? Jeziornej przy ul. Bielawskiej (ii) (ii) KW nr WA1I/00006116/8prowadzonej dla nieruchomości składającej się z działki gruntu o nr 84/27 o powierzchni 29
m2, położonej w Konstancinie ? Jeziornej przy ul. Bielawskiej ("Nieruchomości"). Właścicielem Nieruchomości jest Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot zależny od Spółki. Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Spółkę i została ustanowiona na podstawie oświadczenia woli Lokum Spółka z o.o. O podjęciu uchwały o zamiarze emisji ww. obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2012 z dnia 12.12.2012 r. Obligacje emitowane będą w liczbie do 1.300 sztuk. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi100.000 zł, a wartość wszystkich emitowanych obligacji wynosi do 130.000.000 zł. Planowany termin wykupu obligacji przypada w dniu25 stycznia 2016 r. Obligacje przeznaczone będą na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 czerwca 2010 r., zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod kodem ISIN PLJWC0000035. Wartość
obciążonej Nieruchomości w księgach rachunkowych stanowi kwotę 3.981.981,40 zł. Hipoteka będzie współobciążała : 1) prawo własności zabudowanej nieruchomości należącej do Spółki położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 216, stanowiącej działkę gruntu nr 62/2 o pow. 3.999 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi Kw nr WA1M/00149632/9; 2) prawo użytkowania wieczystego, przysługujące Spółce, działek gruntu o nr 163/1, 164/1, działek gruntu o nr 163/1, 164/1, 164/4, 174/4, 146, 172, 173, 174/8, 174/9, o łącznej powierzchni 29.491 m2, oraz prawo własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, położonych w Krynicy ? Zdrój przy ul. Czarny Potok, dla których Sąd Rejonowy w Muszynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr NS1M/00007069/8. Hipoteka została ustanowiona na rzecz obligatariuszy, których prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego wykonuje Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni, jako
administrator hipoteki. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, członkami jej zarządu i rady nadzorczej oraz obligatariuszami i administratorem hipoteki, poza wynikającymi odpowiednio z posiadania i objęcia obligacji oraz umowy o ustanowieniu hipoteki i umowy doradztwa prawnego. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ww. hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych przez Spółkę przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326
(ulica) (numer)
0 22 771 77 08 0 22 771 79 03
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl www.jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2013-01-15 Magdalena Starzyńska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7fe5

Podziel się opinią

Share
d3x7fe5
d3x7fe5