Trwa ładowanie...
d1gi7sp
d1gi7sp
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (8/2012)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (8/2012)
Share
d1gi7sp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 22 marca 2012 r. powzięła wiadomość, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 15 marca 2012 r. dokonał wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla działek gruntu o numerach 35/6, 35/8, 36/6, 36/8, 37/16, 37/18, 38/5, 38/7, 39/5, 39/7, 40/10, 40/12, 40/15, 42/8, 42/10, 43/5, 43/7, z obrębu 4-16-34 o łącznej powierzchni 15.076 m2, położonej w Warszawie dzielnicy Białołęka przy ul. Lewandów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00473592/0 ("Nieruchomość") hipoteki umownej w kwocie 41.337.000 zł na rzecz
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 15 w Warszawie ("Bank"), jako zabezpieczenie kwoty kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 27.558.000 zł, odsetek oraz innych należności ubocznych. Wartość obciążonej Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki ujęta jest po jej cenie nabycia i stanowi kwotę 1.806.350,24 zł, co nie przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Na Nieruchomości Spółka, realizuje budowę 4 budynków wielorodzinnych z lokalami przeznaczonymi do sprzedaży. Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem, osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326
(ulica) (numer)
0 22 771 77 08 0 22 771 79 19
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl www.jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Tomasz Panabażys Vice Prezes Zarządu
2012-03-23 Robert Wójcik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gi7sp

Podziel się opinią

Share
d1gi7sp
d1gi7sp