Trwa ładowanie...
d33rg33
espi

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (18/2011)

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (18/2011)
Share
d33rg33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. Polski Koks S.A. z siedzibą w Katowicach ("Sprzedający") ? podmiot zależny od Spółki zawarł znaczącą umowę z ThyssenKrupp Steel Europe AG z siedzibą w Duisburgu w Niemczech ("Kupujący"). Przedmiotem umowy jest dostawa przez Polski Koks S.A na rzecz ThyssenKrupp Steel Europe AG koksu wielkopiecowego 30-80 mm. Istotne warunki umowy: Umowa obowiązuje od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Umowa przedłuża się automatycznie o kolejny rok, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron z zachowaniem 12 -miesięcznego okresu wypowiedzenia. Cena ustalana w oparciu o model cenowy kształtowany na bazie danych z międzynarodowego rynku węgla oraz koksu. Termin płatności 14 dni od daty zakończenia dekady dostaw. Umowa podlega prawu austriackiemu. Umowa może zostać wypowiedziana w trybie nadzwyczajnym w przypadku zaistnienia ważnego powodu z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Szacowana wartość umowy:
Sprzedający szacuje wartość umowy na kwotę około 208 mln EUR (słownie: dwieście osiem milionów euro) netto, tj. zgodnie z szacunkiem Sprzedającego na kwotę około 750 mln PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) netto. Umowa nie zawiera kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Jastrzębie Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Armii Krajowej 56
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
d33rg33

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Marek Wadowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2011-07-15 Tomasz Gawlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33rg33

Podziel się opinią

Share
d33rg33
d33rg33