Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A....

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz rejestracja zmian statutu w ww. zakresie. (19/2011)
Share
d34i5qe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz rejestracja zmian statutu w ww. zakresie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące rejestracji w dniu 19 lipca 2011 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D Spółki oraz zmian statutu w ww. zakresie dokonanych na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 165/VII/2011 z dnia 12.07.2011 r. podjętej w oparciu o ust. 10 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.05.2011 r. Rep. A Nr 3173/2011. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 576.268.550 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 115.253.710 (słownie: sto piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po
zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego odpowiada 115.253.710 (słownie: sto piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Całość kapitału zakładowego została opłacona. Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian przedstawia się następująco: - 99.524.020 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii A, co stanowi 86,35 % kapitału zakładowego Spółki, 99.524.020 głosów, co stanowi 86,35 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. - 9.325.580 (słownie: dziewięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji serii B, co stanowi 8,09 % kapitału zakładowego Spółki, 9.325.580 głosów, co stanowi 8,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. - 6.404.110 (słownie: sześć milionów czterysta cztery tysiące sto dziesięć) akcji serii D, co stanowi 5,56 % kapitału zakładowego Spółki, 6.404.110 głosów, co stanowi 5,56 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiany w Statucie Spółki zarejestrowano w następującym zakresie: Było: § 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 544.248.000 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 108.849.600 (słownie: sto osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są: ? akcje serii A o numerach od nr 0.000.001 do nr 99.524.020, ? akcje serii B o numerach od nr 99.524.021 do nr 108.849.600. Jest: § 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 576.268.550 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 115.253.710 (słownie: sto piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć)
każda, którymi są: ? akcje serii A o numerach od nr 0.000.001 do nr 99.524.020, ? akcje serii B o numerach od nr 99.524.021 do nr 108.849.600, ? akcje serii D w liczbie 6.404.110. Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity statutu JSW SA.pdf | Tekst jednolity statutu JSW SA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Jastrzębie Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Armii Krajowej 56
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
d34i5qe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Marek Wadowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2011-07-21 Tomasz Gawlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe