Trwa ładowanie...
d3pa009
d3pa009
espi

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji JSW S.A. serii A i B (...

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji JSW S.A. serii A i B (17/2011)
Share
d3pa009

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji JSW S.A. serii A i B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej ("Spółka") podaje do informacji publicznej informacje dotyczące pierwszej oferty publicznej ("Oferta") akcji Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowano w okresie pomiędzy 14 czerwca 2011 r. a 27 czerwca 2011 r., zapisy od osób uprawnionych przyjmowano w okresie pomiędzy 14 czerwca 2011 r. a 24 czerwca 2011 r., zapisy od inwestorów instytucjonalnych przyjmowano w okresie pomiędzy 29 czerwca 2011 r. a 1 lipca 2011 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji nastąpił w dniu 4 lipca 2011 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem sprzedaży było 39.496.196 akcji w tym: (i) 30.170.616 akcji serii A, (ii) 9.325.580 akcji serii B. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie nastąpiła
redukcja w stosunku do żadnej z grup inwestorów. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: (i) inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 10.118.563 akcji (przy czym w stosunku do 1.176 akcji wycofano złożone zapisy, stąd liczba akcji przydzielonych inwestorom indywidualnym jest odpowiednio mniejsza ? por. pkt 6) (i) poniżej); (ii) osoby uprawione złożyły zapisy na 499.904 akcji; (iii) inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 28.878.905 akcji. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Przydzielono inwestorom 39.496.196 akcji, w tym: (i) 10.117.387 akcji Spółki inwestorom indywidualnym, (ii) 499.904 akcji Spółki osobom uprawnionym, (iii) 28.878.905 akcji Spółki inwestorom instytucjonalnym. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje były nabywane po cenie 136,00 zł za akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub
sprzedażą w poszczególnych transzach: Łącznie w ramach sprzedaży zapisało się 168.892 inwestorów w tym: (i) 161.695 inwestorów indywidualnych (przy czym 19 inwestorów indywidualnych wycofało złożone zapisy, stąd liczba inwestorów indywidualnych, którym przydzielono akcje jest odpowiednio mniejsza ? por. pkt 9) (i) poniżej), (ii) 6.959 osób uprawnionych, (iii) 238 inwestorów instytucjonalnych. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Łącznie w ramach sprzedaży akcje Spółki przydzielono 168.873 inwestorom w tym: (i) 161.676 inwestorom indywidualnym, (ii) 6.959 osobom uprawnionym, (iii) 238 inwestorom instytucjonalnym. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru
wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Subemisja nie była wykonywana. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych Ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej sprzedaży to 5.371.482.656 zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Zgodnie z szacunkami Spółki, koszty poniesione w związku z Ofertą wyniosą około 14 mln zł. Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: przygotowania i przeprowadzenia Oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z Ofertą wynikające z przepisów prawa, z uwzględnieniem kosztów doradztwa oraz promocji Oferty. Szacunki nie obejmują kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Ze względu na brak ostatecznego
rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces Oferty publicznej akcji Spółki. Koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą obciążą koszty działalności Spółki. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Zgodnie z szacunkami - prognozowany koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję wyniesie około 0,35 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z przeprowadzoną Ofertą do dnia przekazania powyższego raportu średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże
Raport Bieżący dotyczący średniego kosztu Oferty przypadającego na jedną akcję po określeniu wysokości ostatecznych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Spółki. Podstawa prawna: § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Jastrzębie Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Armii Krajowej 56
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
d3pa009

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Marek Wadowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2011-07-15 Tomasz Gawlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pa009

Podziel się opinią

Share
d3pa009
d3pa009