Trwa ładowanie...
dapvyd5

Jedn. zysk netto Raiffeisen Banku wzrósł o 76,9% r/r do 262,4 mln zł w I-III kw.

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Jednostkowy zysk netto Raiffeisen Bank Polska wyniósł 262,4 mln zł w I-III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 76,9% r/r, podała instytucja.

Share
dapvyd5

"Po dziewięciu miesiącach 2016 r. zysk netto Banku wyniósł 262,4 mln zł i był o 76,9%, tj. 114,1 mln zł, wyższy od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost zysku netto r/r spowodowany był głównie:

  • realizacją transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Bank akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL). [?] Wynik ze sprzedaży udziałów w RLPL wyniósł 202,3 mln zł;
  • rozliczeniem transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. i związanym z tym zbyciem przez bank udziałów w Visa Europe na rzecz Visa Inc. [?] Wynik ze sprzedaży udziałów w Visa Europe wyniósł 80,6 mln zł i został zaksięgowany w pozycji 'Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany';
  • wzrostem wyniku odsetkowego głównie w efekcie spadku kosztów odsetkowych związanych z poprawą marży na zobowiązaniach wobec klientów.
dapvyd5

Negatywny wpływ na wynik Banku w 2016 r. miał wprowadzony w lutym br. podatek od niektórych instytucji finansowych w wysokości 108,7 mln zł za osiem miesięcy 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek w tym okresie wzrósł o 8% r/r do 752 mln zł, zaś wynik z tytułu prowizji i opłat zwiększył się o 5% r/r do 440,57 mln zł.

"Aktywa banku na dzień 30 września 2016 r. wyniosły 54,1 mld zł i były o 2,1 mld (tj. 3,8%) niższe w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2015 r. Spadek ten wynikał ze zmniejszenia wartości środków w banku centralnym na dzień bilansowy, ze zmniejszenia krótkoterminowych należności od banków oraz zmniejszenia udziałów w jednostkach zależnych w wyniku realizacji transakcji sprzedaży udziałów w RLPL" - czytamy dalej

Kredyty i pożyczki udzielone klientom pozostały na niemal niezmienionym poziomie 33,8 mld zł, a zobowiązania wobec klientów spadły do poziomu 37,3 mld zł, tj. o 3,7% (1,4 mld zł), podała także instytucja.

dapvyd5

Na koniec września 2016 r. współczynniki kapitałowe banku, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, osiągnęły poziom: łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,35%, a współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 15,71%, co stanowi wzrost odpowiednio o 1,4 pkt proc. i 1,41 pkt proc. w stosunku do wartości współczynników jednostkowych na koniec 2015 r.

"Osiągnięte poziomy współczynników kapitałowych spełniają wymagania postawione przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wzrost współczynników kapitałowych wynika głównie z zaliczenia w marcu 2016 r. całego zysku banku za 2015 r. do kapitałów banku, transakcji sprzedaży 100% akcji RLPL oraz zaliczenia we wrześniu 2016 r. części zysku za I kwartał 2016 r. w kwocie 100 mln zł do kapitałów banku" - napisano także.

W ujęciu skonsolidowanym zysk netto Grupy po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 110,2 mln zł i był niższy o 49,8 mln zł, tj. o 31,1%, wobec zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Zakres działalności, który został zbyty w wyniku realizacji transakcji sprzedaży udziałów w RLPL stanowił odrębną, ważną linię działalności Grupy, dlatego też został zaklasyfikowany do działalności zaniechanej. Zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł 11,7 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 98,4 mln zł" - podano również w komunikacie.

dapvyd5

Po trzech kwartałach 2016 r. ROE netto Grupy wyniosło 2% wobec 3,4% rok wcześniej, ROA netto - odpowiednio: 0,2% wobec 0,4%, zaś marża odsetkowa netto ukształtowała się na poziomie 1,9% wobec 1,8% rok wcześniej. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Grupy spadł w tym okresie do 67,8% z 71,4% rok wcześniej.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)

dapvyd5

Podziel się opinią

Share
dapvyd5
dapvyd5