Trwa ładowanie...
d3zla33
debata

Jezierski: NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2012 r.

W 2012 r. budżety państwa oraz środków europejskich były wykonywane w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce i recesji w UE - powiedział w środę w Sejmie prezes NIK Jacek Jezierski. Dodał, że Izba pozytywnie ocenia ich wykonanie przez rząd.
Share
Jezierski: NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2012 r.
Źródło: WP / Jan Kaliński, Fot: WP / Jan Kaliński
d3zla33

Sejm zajmuje się sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2012 r. oraz udzieleniem rządowi absolutorium.

Jezierski wskazał, że kraje UE odnotowały ujemny wzrost PKB, w tym strefa euro na poziomie minus 0,6 proc. - Kryzys w Unii Europejskiej miał wpływ na obniżenie tempa wzrostu całej gospodarki światowej, w tym gospodarki Polski. Dynamika PKB w Polsce jest silnie uzależniona od wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej - zaznaczył.

Jak mówił, w 2012 r. produkt krajowy brutto w Polsce zwiększył się realnie o 1,9 proc. wobec wzrostu o 4,5 proc. w 2011 r. i 3,9 proc. w 2010 r. - W odróżnieniu od lat poprzednich, głównym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w 2012 r. był eksport, a nie popyt krajowy. Spowolnieniu wzrostu gospodarczego towarzyszyło zahamowanie wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, sprzedaży detalicznej i spadek produkcji budowlano-montażowej - podkreślił prezes NIK.

d3zla33

Jezierski powiedział, że skala spowolnienia wzrostu gospodarczego była nieco większa niż zakładano. - Tempo wzrostu PKB było o 0,6 punktu procentowego niższe niż przyjęto w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej. Osłabienie wzrostu gospodarczego spowodowało stagnację na rynku pracy - podkreślił.

Prezes NIK powiedział, że Izba pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich. - Mimo niesprzyjających okoliczności, budżet państwa i budżet środków europejskich w 2012 r. zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową - dodał.

Jak mówił, limit wydatków budżetu państwa i deficytu ustalonych w ustawie budżetowe nie został przekroczony. - Wydatki budżetu państwa były niższe o 3,3 proc. niż planowano, a dochody o 2,1 proc. - powiedział. Dodał, że deficyt był o 14,3 proc. niższy od planowanego. - Lepiej niż w roku poprzednim został zrealizowany budżet środków europejskich. Dochody wykonano w 89,1 proc. Limit wydatków wykorzystano w 88,6 proc. Wykonanie budżetu środków europejskich zamknęło się deficytem niższym o 19,4 proc. od planowanego - powiedział.

Jezierski zwrócił uwagę, że po raz pierwszy od 2007 r. obniżyły się w 2012 r. relacje państwowego długu publicznego oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB.

d3zla33

- Dane z ostatnich pięciu lat o długu publicznym i deficycie sektora finansów publicznych wskazują, że dług i deficyt liczony metodą krajową był niższy od długu i deficytu liczonego zgodnie z metodologią stosowaną przez Unię Europejską. Różnica ta z roku na rok staje się coraz większa - podkreślił.

Jezierski wskazał, że dochody budżetu państwa, zaplanowane w ustawie budżetowej, nie zostały wykonane. - Były niższe od planowanych o 6,2 mld zł. Spowodowało to przede wszystkim niskie wykonanie dochodów podatkowych. Z tego tytułu pozyskano o 16,5 mld zł mniej niż prognozowano, w tym z podatku od towarów i usług o 12,2 mld zł - powiedział.

Według prezesa NIK, niższe wykonanie dochodów podatkowych to efekt głównie mniej korzystnej niż prognozowało Ministerstwo Finansów sytuacji makroekonomicznej, przeszacowania skutków zmian regulacji mających wpływ na wzrost dochodów podatkowych, a także pogorszenia skuteczności poboru podatków.

Jezierski powiedział, że przekroczony został o ok. 36 proc., czyli o 10 mld zł, plan dochodów niepodatkowych. - Zasadniczy wpływ na poziom ich wykonania miała nieplanowana wpłata z zysku NBP za 2011 r. w kwocie 8,2 mld zł. W trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej Narodowy Bank Polski nie przewidywał wypracowania zysku w 2011 r. - wyjaśnił.

d3zla33

Prezes NIK mówił również o ściągalności dochodów podatkowych oraz zaległości z lat ubiegłych. - Szybciej niż w latach poprzednich rosły zaległości podatkowe. Na koniec 2012 r. wynosiły one 27,1 mld zł i były wyższe o 18,3 proc. niż w 2011 r. Tempo wzrostu zaległości podatkowych było wyraźnie wyższe niż w poprzednich latach - powiedział.

Jezierski poinformował, że na koniec 2012 r. funkcjonowało 28 państwowych funduszy celowych, których zarówno przychody i wydatki wyniosły ponad 212 mld zł. - Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowiły 81,8 proc. przychodów wszystkich funduszy, a wydatki 83 proc. wydatków tych funduszy. Stan funduszy na koniec 2012 r. wyniósł 3,5 mld zł i był o 10,5 proc. wyższy od stanu na koniec 2011 roku - podkreślił.

Izba pozytywnie oceniła wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2012 r., pomimo że od stycznia do września inflacja kształtowała się powyżej celu inflacyjnego. Jak mówił Jezierski, średnioroczna inflacja w 2012 r. wyniosła 3,7 proc., lecz w grudniu obniżyła się do 2,4 proc., tj. poniżej celu inflacyjnego.

- Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w czerwcu tego roku podjęło uchwalę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2012 r. - podkreślił. Zaznaczył jednak, że wprowadzone zmiany systemowe są niewystarczające do rozwiązania problemów finansów publicznych.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. przyjętym przez rząd pod koniec maja br., dochody budżetu państwa wyniosły 287 mld 595 mln 114 tys. zł, a wydatki sięgnęły 318 mld 1 mln 861 tys. zł. W efekcie deficyt budżetu państwa wyniósł 30 mld 406 mln 746 tys. zł.

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33