Trwa ładowanie...
d2h4s92

JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2h4s92

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 019 | 62 845 | 21 010 | 14 924 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 097 | 12 708 | 3 126 | 3 018 | |
| | Zysk (strata) brutto | 8 884 | 7 979 | 2 121 | 1 895 | |
| | Zysk (strata) netto | 6 814 | 6 376 | 1 627 | 1 514 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 6 814 | 6 104 | 1 627 | 1 450 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 397 | 17 575 | 3 914 | 4 174 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -661 | -1 499 | -158 | -356 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 027 | -18 435 | -3 826 | -4 378 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -291 | -2 359 | -69 | -560 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 29 964 932 | 125 000 000 | 29 964 932 | 125 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | |
| | STAN NA: | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa, razem | 372 684 | 394 852 | 87 437 | 95 209 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 371 | 215 520 | 17 683 | 51 968 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 34 270 | 136 814 | 8 040 | 32 989 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 36 472 | 68 538 | 8 557 | 16 526 | |
| | Kapitał własny | 297 313 | 179 332 | 69 754 | 43 242 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariusza jednostki dominującej | 297 313 | 174 637 | 69 754 | 42 110 | |
| | Kapitał zakładowy | 173 000 | 125 000 | 40 588 | 30 141 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 69 200 000 | 125 000 000 | 69 200 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 29 964 932 | 125 000 000 | 29 964 932 | 125 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 4,30 | 1,43 | 1,01 | 0,35 | |
| | | | | | | |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 31.12.2014 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2623 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2013 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1472 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2014 – 31.12.2014 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1893 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,2110 EUR/PLN. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JHM-SKONSOLIDOWANYRAPORTROCZNY_Y2014.pdf Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok 2014
GRUPA JHM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok 2014
GRUPA JHM OPINIA AUDYTORA 2014.pdf Opinia audytora Grupa JHM DEVELOPMENT za rok 2014
GRUPA JHM OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 2014.pdf Oświadczenie Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. za rok 2014
JHM DEV KOMENTARZ ZARZĄDU 2014.pdf List Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. za rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2h4s92

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprzwozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | DEWELOPERZY (DEW) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (46) 833 95 89 | | +48 (46) 833 61 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelopment.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8361812427 | | 100522155 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | BGGM AUDYT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2015-03-12 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Dorota Grzeczyńska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2h4s92

Podziel się opinią

Share
d2h4s92
d2h4s92