Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

JSW S.A. - Raport roczny R 2012

JSW S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d9simqv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 737 107,66 7 962 873,52 2 093 422,38 1 923 352,94
Zysk operacyjny 1 281 869,34 2 673 426,42 307 137,56 645 739,58
Zysk przed opodatkowaniem 1 271 022,42 2 644 543,85 304 538,63 638 763,28
Zysk netto 995 946,83 2 063 038,85 238 630,16 498 306,53
Całkowite dochody razem 809 947,08 2 082 532,65 194 064,38 503 015,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 885 258,64 2 678 911,25 451 710,43 647 064,38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 351 271,53) (1 764 522,64) (563 367,72) (426 202,90)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (647 236,78) (311 752,29) (155 078,78) (75 300,67)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 113 249,67) 602 636,32 (266 736,07) 145 560,81
Stan na: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa trwałe 8 735 348,68 7 951 336,18 2 136 722,44 1 800 248,18
Aktywa obrotowe 3 677 710,87 3 705 082,14 899 591,72 838 861,20
Aktywa razem 12 413 059,55 11 656 418,32 3 036 314,16 2 639 109,38
Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 260 860,02 306 217,50 285 469,12
Kapitał własny razem 7 774 693,19 7 596 420,50 1 901 739,93 1 719 892,34
Zobowiązania długoterminowe 2 543 492,46 2 201 681,88 622 154,61 498 478,96
Zobowiązania krótkoterminowe 2 094 873,90 1 858 315,94 512 419,62 420 738,08
Zobowiązania razem 4 638 366,36 4 059 997,82 1 134 574,23 919 217,04
Powyższe dane finansowe za lata 2012 i 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 r. - 4,0882 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2011 r. - 4,4168 PLN/EUR); - Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 4,1736 PLN/EUR (roku 2011 - 4,1401 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JednostkowyraportrocznyJSWSAza2012rok.pdf Jednostkowy raport roczny JSW S.A. za 2012 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2013-03-14
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-330 Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 4
(ulica) (numer)
32 756 41 13 32 756 26 71
(telefon) (fax)
relacje@jsw.pl www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Armii Ludowej 14
(podmiot uprawniony do badania)
d9simqv

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2013-03-14 Grzegorz Czornik Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2013-03-14 Robert Kozłowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2013-03-14 Andrzej Tor Z-ca Prezesa Zarządu ds.Technicznych
2013-03-14 Artur Wojtków Z-ca Prezesa Zarzadu ds. Pracy i Polityki Społecznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Dariusz Bernacki Główny Księgowy/Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv