Trwa ładowanie...
de1xbks
espi
03-12-2010 15:50

JUPITER NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA. (26/2010)

JUPITER NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA. (26/2010)

de1xbks
de1xbks

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 02 grudnia 2010 roku JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie - zawarł z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem?prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gremi Grzegorz Hajdarowicz (dalej "Gremi") przedwstępną umowę sprzedaży 100.027 udziałów w spółce Forum XIII Alfa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), stanowiących 89,06 % kapitału zakładowego tej Spółki, za łączną cenę w kwocie 10.002.700,00 zł (dziesięć milionów dwa tysiące siedemset złotych). Głównym aktywem posiadanym przez Spółkę jest 1.869.810 akcji spółki Eurofaktor S.A. Umowa przewiduje, iż Jupiter NFI SA jako przyszły kupujący, do dnia 3 grudnia 2010 r. wypłaci Gremi, tytułem zaliczki I, kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) oraz w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku, tytułem zaliczki II, kwotę 7.900.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych).Umowa ostateczna winna zostać zawarta do dnia 31 marca 2011 roku pod warunkiem (warunek rozwiązujący), iż do tego terminu:?zarejestrowane
zostanie przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane w dniu 26 listopada 2010 roku (w tym nowych udziałów objętych przez Gremi);?zostanie podjęta uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki zezwalająca na zbycie udziałów przez Gremi;?pozostali wspólnicy Spółki nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.Powyższa umowa jest znaczącą umową zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych?z uwagi na to, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Jupiter NFI SA, lub podmioty od niego zależne, zawarł ponadto z Gremi umowy o łącznej wartości 14.080.000,00 zł co łącznie z w/w umową przedwstępną daje łączną wartość zawartych umów w okresie krótszym niż 12 miesięcy w kwocie 24.082.700,00 zł. Wartość ta przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Funduszu. Spośród
tych umów w/w umowa przedwstępna jest umową o najwyższej wartości.Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dozorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu Dariusz Leśniak
2010-12-03 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu Artur Rawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de1xbks