Trwa ładowanie...
d2yh8db
espi

K2 INTERNET S.A. - Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS. (22/2013)

K2 INTERNET S.A. - Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS. (22/2013)

Share
d2yh8db

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki K2 Internet SA ("Spółka") podaje do wiadomości, iż Spółka powzięła informację, iż w dniu wczorajszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy"), dokonał wpisu zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 r. w uchwale nr 21. Poniżej nowe postanowienia Statutu zarejestrowane przez Sąd Rejonowy: I. po § 5A Statutu Spółki dodano nowy § 5B Statutu w brzmieniu: "§ 5B. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 497.000,00zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh. 2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2014 r. 3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jednej lub kilku serii, uprawniających do zapisu na akcje Spółki emitowane w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. 4. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie z zachowaniem prawa poboru dla
dotychczasowym akcjonariuszy Spółki. 5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, wymagają zgody Rady Nadzorczej. 7. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia
wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji." II. Po punkcie 20 dodanym Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. (jeszcze nie wpisanym przez Sąd Rejestrowy) dodano kolejny nowy punkt 21 w brzmieniu: (21) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 5B Statutu oraz na cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem § 5B ust.3 Statutu." Zmiany Statutu, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 r. w uchwale nr 20 (ujęte w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.) nie zostały jeszcze wpisane przez Sąd Rejestrowy. Sporządzony tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zamiany
Statutu przyjęte uchwałą nr 20 i nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowany po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy wszystkich zmian Statutu, zgodnie z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 r. poz. 259 ze zm.) ("Rozporządzenie"). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 448 70 00 | | +48 22 448 71 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje@k2.pl | | www.k2.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Janusz Żebrowski Prezez Zarządu Janusz Żebrowski
2013-07-30 Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

Podziel się opinią

Share
d2yh8db
d2yh8db