Trwa ładowanie...
d2826rj

KABLE - Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji Spółki nkt cables S.A. (35/2010)

KABLE - Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji Spółki nkt cables S.A. (35/2010)

Share
d2826rj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | 12 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KABLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji Spółki nkt cables S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki nkt cables S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 34 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości, że:Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 15.12.2010 r. Uchwałę Nr 1356/2010 następującej treści:§1Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z dniem 23 grudnia 2010 r. z obrotu giełdowego akcje spółki NKT CABLES S.A.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W związku z powyższym, Zarząd Spółki nkt cables S.A. informuje, że z dniem 23 grudnia 2010 r. wszystkie zdematerializowane akcje
Spółki nkt cables S.A., to jest:?2.000.000 akcji serii A,?1.000.000 akcji serii Bzostaną wykluczone z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem ich dematerializacji na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 listopada 2010 r. zezwalającej na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 23 grudnia 2010 r.Spółki nkt cables S.A. informuje, że z dniem 23 grudnia 2010 r. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2826rj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Maciej Zając Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2826rj

Podziel się opinią

Share
d2826rj
d2826rj