Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wp ...

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (1/2014)
Share
d4b13t8
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji 2014-09-09
data zakończenia subskrypcji 2014-09-29
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych 2014-10-03
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją 10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji 250 267
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 250 267
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane 100,00
waluta PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją 599
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 599
wartość przeprowadzonej subskrypcji 25 026 700,00
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy stopa redukcji liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów inwestycyjnych faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 412 606,76
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 362 606,76
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 50 000,00
d) koszty promocji oferty 0,00
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 1,65
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności.
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-10-08
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Fundusyz Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 85/87
(ulica) ( numer)
(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d4b13t8

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-10-08 Ewa Kanafa Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8