Trwa ładowanie...
d1pn8p3

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wybór podmiotu uprawnionego do badania ...

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Funduszu (11/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Działając na podstawie par. 42 ust.1 pkt 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259) informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2007 r. Rada Nadzorcza KBC TFI S.A., działając na podstawie art. 14 ust. 19 pkt 10 Statutu Spółki, postanowiła dokonać wyboru Ernst&Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 130 oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000006468, na biegłego rewidenta dla corocznego badania rocznych sprawozdań finansowych oraz corocznego przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu. Ponadto w dniu 16 lutego 2007 r.
Rada Nadzorcza KBC TFI S.A., działając na podstawie art.14 ust. 19 pkt 10 Statutu Spółki, postanowiła dokonać wyboru Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdań finansowych, które zostaną sporządzone po upływie okresu czasu, na który Fundusz został utworzony, na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie informujemy, iż Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 28 października 2014 r., w związku z czym nie korzystał dotychczas z usług Ernst&Young Audit Sp. z o.o. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 11 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-03-20
Nazwa podmiotu: KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Funduszu
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 34 oie - wybór podm. upraw do badania sprawozd. finansow.

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ewa Kanafa Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3