Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

KERDOS GROUP - Rejestracja zmiany nazwy firmy i podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ...

KERDOS GROUP - Rejestracja zmiany nazwy firmy i podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany nazwy firmy i podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitentem lub Spółką), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 140/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., działając na mocy art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (i) zmiany nazwy firmy spółki zależnej od Emitenta z dotychczasowej: Mr. House Europe Spółka Akcyjna na: Hygienika Dystrybucja Spółka Akcyjna (dalej HD) a także (ii) podwyższenia kapitału zakładowego HD. Zmiana firmy, a także rejestracja podwyższenia kapitału HD nastąpiły na mocy uchwały nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mr. House Europe Spółka Akcyjna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej Uchwała). Kapitał zakładowy HD został podwyższony na mocy Uchwały o kwotę 11.307.000 zł (jedenaście milionów trzysta siedem tysięcy złotych) to jest z kwoty 5.365.000 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 16.672.000 zł (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez emisję 22.614 (dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset czternastu) akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każda (dalej Akcje). Akcje zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest produkcja oraz sprzedaż artykułów higienicznych (dalej Przedsiębiorstwo). W Uchwale wartość Przedsiębiorstwa określona została na kwotę 11.307.812 zł (jedenaście milionów trzysta siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych) zgodnie ze
sporządzonym przez Zarząd HD w dniu 22 grudnia 2014 roku pisemnym sprawozdaniem w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego HD i objęciem akcji nowej emisji HD w zamian za wkłady niepieniężne. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego HD, Emitent jest w dalszym ciągu jedynym akcjonariuszem HD i posiada 33.344 (trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym HD o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) za jedną akcję i łącznej wartości nominalnej 16.672.000,00 zł (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-01-27 Łucja Latos Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm