Trwa ładowanie...
d2ao397

KERDOS GROUP - Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości (11/2015)

KERDOS GROUP - Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości (11/2015)

Share
d2ao397

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna (dalej Kerdos lub Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 115/2014 oraz 126/2014, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), niniejszym informuje, iż w dniu 10 lutego 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w przedmiocie dokonania w dniu 2 lutego 2015 r. wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 58 416 udziałach (dalej Udziały) spółki zależnej od Kerdos, tj. Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli). Zastaw na Udziałach został ustanowiony na podstawie umowy zastawu rejestrowego (dalej Umowa) zawartej pomiędzy Kerdos a Panem Danielem Brodowskim (działającym jako administrator zastawu) dnia
18 grudnia 2014 r. Zastaw na Udziałach stanowi zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji obligacji serii I (dalej Obligacje) wyemitowanych przez Kerdos na podstawie uchwały Zarządu Kerdos nr 50/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii I oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 46/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie akceptacji warunków emisji obligacji na okaziciela Serii I oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych z emisją obligacji na okaziciela serii I, a także upoważnienia Zarządu do uchwalenia szczegółowych warunków emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii I. Zastaw na Udziałach został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 23 803 200 złotych, przy czym zastaw ten zabezpiecza należność główną w wysokości 13 224 000 złotych oraz wszelkie związane z nią należności uboczne wynikające z Obligacji, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Kerdos z tytułu Obligacji. Kapitał zakładowy Dayli wynosi 15 956
300 zł i dzieli się na 319 126 równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł i łącznej wartości nominalnej 15 956 300 zł. Kerdos posiada 287 213 udziałów w kapitale zakładowym Dayli, o łącznej wartości nominalnej 14 360 650 złotych, dających prawo do 287 213 głosów na zgromadzeniu wspólników Dayli oraz stanowiących około 90 % kapitału zakładowego Dayli. Właścicielem zastawionych Udziałów jest Kerdos. Wartość nominalna Udziałów to łącznie 2 920 800 złotych, tj. 50 zł za każdy Udział. Udziały stanowią około 18 % kapitału zakładowego Dayli. Udziały w kapitale zakładowym Dayli posiadane przez Kerdos stanowią długoterminową lokatę kapitału, bowiem Kerdos prowadzi za pośrednictwem Dayli sieć drogerii. Wartość Udziałów uznana została za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a Rozporządzenia wartość Udziałów, zgodnie z wyceną (o której mowa w Umowie) sporządzoną przez biegłego rewidenta na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 61 081 400 złotych a więc
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Kerdos. Kerdos, osoby zarządzające lub nadzorujące Kerdos oraz Pan Daniel Brodowski (strona Umowy, działający jako administrator zastawu na Udziałach w imieniu własnym, ale na rzecz obligatariuszy posiadających Obligacje) nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-02-11 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

Podziel się opinią

Share
d2ao397
d2ao397