Trwa ładowanie...
dh0b6bm

KERDOS GROUP - Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości (29/2015)

KERDOS GROUP - Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości (29/2015)

Share
dh0b6bm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna (dalej Kerdos lub Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 12/2015, 18/2015 (skorygowanego dnia 24 marca 2015 r.) oraz 19/2015, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), niniejszym informuje, iż w dniu 27 marca 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24 marca 2015 r. w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 82 696 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałach (dalej Udziały) spółki zależnej od Kerdos, tj. Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli). Zastaw na Udziałach został ustanowiony na podstawie umowy zastawu
rejestrowego (dalej Umowa) zawartej pomiędzy Kerdos a Panem Danielem Brodowskim (działającym jako administrator zastawu) dnia 16 marca 2015 r. Zastaw na Udziałach stanowi zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji obligacji serii J (dalej Obligacje) wyemitowanych przez Kerdos na podstawie uchwały Zarządu Kerdos nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii J (następnie zmienionej na mocy uchwały nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J ) oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie akceptacji warunków emisji obligacji na okaziciela Serii J oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych z emisją obligacji na okaziciela serii J, a także upoważnienia Zarządu do uchwalenia szczegółowych warunków emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii J. Zastaw na Udziałach został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 17 964 000 (siedemnaście milionów dziewięćset
sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, przy czym zastaw ten zabezpiecza należność główną w wysokości 9 980 000 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych oraz wszelkie związane z nią należności uboczne wynikające z Obligacji, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Kerdos z tytułu Obligacji. Kapitał zakładowy Dayli wynosi 15 956 300 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 319 126 (trzysta dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych i łącznej wartości nominalnej 15 956 300 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta) złotych. Kerdos jest jedynym wspólnikiem Dayli posiadającym 100 (sto) % udziałów w kapitale zakładowym Dayli i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników Dayli. Wartość nominalna Udziałów to łącznie 4 134 800 (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące osiemset) złotych, tj. 50
(pięćdziesiąt) złotych za każdy Udział. Udziały stanowią około 26 (dwadzieścia sześć) % kapitału zakładowego Dayli. Udziały w kapitale zakładowym Dayli posiadane przez Kerdos stanowią długoterminową lokatę kapitału, bowiem Kerdos prowadzi za pośrednictwem Dayli sieć drogerii. Wartość Udziałów, stanowiących przedmiot zastawu uznana została za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a Rozporządzenia wartość Udziałów, zgodnie z wyceną (o której mowa w Umowie) sporządzoną przez biegłego rewidenta w dniu 27 lutego 2015 r. wynosi na dzień 31 grudnia 2014 r. 17 964 052,08 (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwa 08/100) złotych, a więc przekracza 10 (dziesięć) % wartości kapitałów własnych Kerdos. Kerdos, osoby zarządzające lub nadzorujące Kerdos oraz Pan Daniel Brodowski (strona Umowy, działający jako administrator zastawu na Udziałach w imieniu własnym, ale na rzecz obligatariuszy posiadających Obligacje) nie są podmiotami powiązanymi
w rozumieniu Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm