Trwa ładowanie...
d4bt2kh

KGHM i Netia zawarły warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji Telefonii Dialog za 944 mln zł

29.09. Warszawa (PAP) - KGHM oraz Netia zawarły w dniu 29 września warunkową, zobowiązującą umowę sprzedaży 19.598.000 akcji spółki Telefonia Dialog stanowiących 100 proc....

Share
d4bt2kh

29.09. Warszawa (PAP) - KGHM oraz Netia zawarły w dniu 29 września warunkową, zobowiązującą umowę sprzedaży 19.598.000 akcji spółki Telefonia Dialog stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Dialogu. Zgodnie z umową cena sprzedaży akcji wyniesie 944 miliony zł - podały spółki w komunikatach.

"Zgodnie z umową cena sprzedaży akcji wyniesie 944 miliony PLN. Cena sprzedaży akcji zawiera zapłatę za Wartość Przedsiębiorstwa ("Enterprise Value") w wysokości 890 milionów PLN oraz równowartość salda środków pieniężnych netto w Dialogu w wysokości 54 miliony PLN na dzień 31 maja 2011 r. (data "locked-box"). Bazując na danych za I półrocze 2011 r., skonsolidowany zysk EBITDA Dialogu za cały 2011 rok szacowany jest w wysokości 139 milionów PLN. Cena zostanie skorygowana o wartości określone w umowie w oparciu o mechanizm cenowy "locked-box": (i) pomniejszona o wypłaty dokonane przez Dialog na rzecz KGHM w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do daty zamknięcia oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane od ceny w wysokości 4,76 proc. rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamknięcia transakcji" - podano w komunikacie.

Nabycie akcji nastąpi na podstawie umowy rozporządzającej po spełnieniu się warunku zawieszającego.

W odrębnym komunikacie Netia poinformowała, że wraz z Internetia Sp. z o.o. zawarły z bankami: Rabobank Polska, BNP Paribas, BRE Bankiem, Raiffeisen Bank Polska oraz Raiffeisen Bank International AG umowę kredytową na kwotę 650 mln zł, która zostanie przeznaczona na zakup akcji Telefonii Dialog oraz kredytu odnawialnego w wysokości 50 mln zł na ogólne potrzeby działalności operacyjnej. (PAP)

d4bt2kh

ana/ now/

Zarząd Netia S.A. ("Netia") informuje, że Netia oraz spółka KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM") zawarły w dniu 29 września 2011 r. warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży 19.598.000 akcji spółki Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Dialog") ("Akcje"), stanowiących 100% kapitału zakładowego Dialog ("Umowa").

W Umowie strony uzgodniły warunki, na jakich Netia nabędzie Akcje od KGHM. Nabycie Akcji nastąpi na podstawie umowy rozporządzającej po spełnieniu się warunku zawieszającego. Zgodnie z Umową cena sprzedaży Akcji wyniesie 944 miliony PLN. Cena sprzedaży Akcji zawiera zapłatę za Wartość Przedsiębiorstwa ("Enterprise Value") w wysokości 890 milionów PLN oraz równowartość salda środków pieniężnych netto w Dialogu w wysokości 54 miliony PLN na dzień 31 maja 2011 r. (data "locked-box"). Bazując na danych za I półrocze 2011 r., skonsolidowany zysk EBITDA Dialogu za cały 2011 rok szacowany jest w wysokości 139 milionów PLN. Cena zostanie skorygowana o wartości określone w umowie w oparciu o mechanizm cenowy "locked-box": (i) pomniejszona o wypłaty dokonane przez Dialog na rzecz KGHM w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do daty zamknięcia oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane od ceny w wysokości 4,76% rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamknięcia transakcji.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię zgody organu antymonopolowego na dokonanie akwizycji. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 30 czerwca 2012 r. nie dojdzie do spełnienia się warunku zawieszającego, chyba że strony postanowią inaczej.

d4bt2kh

Umowa zawiera typowe dla tego rodzaju transakcji oświadczenia i zapewnienia KGHM, dotyczące w szczególności tytułu do Akcji oraz stanu prawnego oraz sytuacji finansowej Dialogu, oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności KGHM z tytułu nieprawdziwości zapewnień. Warunki Umowy są zgodne z praktyką rynkową i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Dialog jest operatorem telefonii stacjonarnej świadczącym usługi w oparciu o swoją własną oraz dzierżawioną sieć telekomunikacyjną, przede wszystkim w regionie województwa dolnośląskiego, w tym usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telewizji, a także - w oparciu o umowę MVNO z firmą Polkomtel - usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu. W wyniku nabycia Akcji, Netia stanie się pośrednio właścicielem udziałów w dwóch istotnych spółkach zależnych Dialogu: Petrotel Sp. z o.o. - operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi stacjonarne przede wszystkim na terenie miasta Płock oraz Avista Media Sp. z o.o. - centrum obsługi klienta.

Umowa stanowi umowę znaczącą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm. ), ponieważ szacowana wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Netii.

Jednocześnie Zarząd Netii informuje, iż ujawnienie informacji dotyczących okoliczności prowadzonych negocjacji zostało w dniu 6 września 2011 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes emitenta, jako że stanowiłoby ujawnienie informacji dotyczących prowadzonych przez emitenta negocjacji lub okoliczności z nimi związanych, których przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji.

d4bt2kh

Prognoza wyników finansowych i operacyjnych Netii na 2011 rok finansowy pozostaje niezmieniona i nie uwzględnia wpływu ewentualnego zamknięcia przedmiotowej transakcji jeszcze w 2011 roku. Obowiązująca prognoza średnioterminowa Netii pozostaje niezmieniona do momentu zamknięcia przedmiotowej transakcji, po którym przewidywana jest jej aktualizacja. Wpływ pro forma przedmiotowej transakcji na działalność grupy Netia został przedstawiony w prezentacji dostępnej na stronie internetowej Netii.

now/ ana/

d4bt2kh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4bt2kh
d4bt2kh