Trwa ładowanie...
d1mfxrw
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Umowa na sprzedaż katod miedzianych w latach 2012-2016 dla China Minmetals...

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Umowa na sprzedaż katod miedzianych w latach 2012-2016 dla China Minmetals Corporation (43/2011)

Share
d1mfxrw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa na sprzedaż katod miedzianych w latach 2012-2016 dla China Minmetals Corporation | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 20 grudnia 2011 roku KGHM Polska Miedź S.A. podpisała z China Minmetals Corporation umowę na sprzedaż katod miedzianych w latach 2012-2016. Umowa ma charakter ramowy. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 1 827 712 750,00 USD, tj. 6 300 125 849,25 PLN do 3 655 425 500,00 USD, tj. 12 600 251 698,50 PLN. Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 19 grudnia 2011 oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 19 grudnia 2011. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnione dostawy. Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Contract for the sale of copper cathodes in the years 2012-2016 to China Minmetals CorporationThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 20 December 2011 KGHM Polska Miedź S.A. signed a contract for the sale of copper cathodes in the years 2012-2016 with China Minmetals Corporation. This is a framework contract.The value of this contract is estimated from USD 1 827 712 750.00 (PLN 6 300 125 849.25) to USD 3 655 425 500.00 (PLN 12 600 251 698.50), depending on the amount of tonnage under option.This value was estimated based on the forecasted copper price (using a forward curve) from 19 December 2011 and the USD/PLN exchange rate per the National Bank of Poland from 19 December 2011.The contract foresees contractual penalties for delays in delivery. The criteria used for describing the contract as significant is that the estimated value of the contract exceeds 10% of the equity of KGHM Polska Miedź S.A.Legal basis: § 5 sec. 1 point 3 of the Decree of the Minister of Finance dated 19
February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mfxrw

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu
2011-12-20 Leszek Mierzwa Dyrektor Naczelny ds. Grupy Kapitałowej i Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mfxrw

Podziel się opinią

Share
d1mfxrw
d1mfxrw