Trwa ładowanie...
d4gj280
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch (1/2013)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch (1/2013)

Share
d4gj280

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA N.A., London Branch na sprzedaż srebra w roku 2013. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 1 672 260 469,66 zł. W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA N.A., London Branch w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Spółki i wynosi 3 654 120 061,59 zł. Powyższa umowa jest umową o największej wartości zawartą w tym okresie. Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Significant contract with HSBC Bank USA N.A., London BranchThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 21 January 2013 a contract was entered into between KGHM Polska Miedź S.A. and HSBC Bank USA N.A., London Branch for silver sales in 2013. The estimated value of the contract is PLN 1 672 260 469.66.As a result of entering into this contract, the total estimated value of contracts entered into between KGHM Polska Miedź S.A. and HSBC Bank USA N.A., London Branch over the last 12 months exceeded 10% of the equity of the Company and amounts to PLN 3 654 120 061.59.The highest-value contract signed during this period is the above-mentioned contract.The criteria used for describing the contract as significant is that the total estimated value of the contracts exceeds 10% of the equity of KGHM Polska Miedź S.A.Legal basis: § 5 sec. 1 point 3 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

d4gj280

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu
2013-01-22 Adam Sawicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gj280

Podziel się opinią

Share
d4gj280
d4gj280