Trwa ładowanie...
d336ehn

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH (3/2013)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH (3/2013)

Share
d336ehn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH na sprzedaż katod miedzianych w roku 2013. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 1 523 904 174,29 zł. W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Spółki i wynosi 3 497 408 303,16 zł. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa na sprzedaż katod miedzianych w roku 2012, zawarta w dniu 30 stycznia 2012 roku. Wartość przedmiotu tej umowy wynosi 1 823 724 144,03 zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Significant contract with MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 28 January 2013 a contract was entered into between KGHM Polska Miedź S.A. and MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH for the sale of copper cathodes in 2013. The estimated value of this contract is PLN 1 523 904 174.29. As a result of entering into this contract, the total estimated value of contracts entered into between KGHM Polska Miedź S.A. and MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH over the last 12 months exceeded 10% of the equity of the Company and amounts to PLN 3 497 408 303.16 The highest-value contract entered into during this period is the contract for the sale of copper cathodes in 2012 entered into on 30 January 2012. The value of this contract is PLN 1 823 724 144.03 . The criteria used for describing the contract as significant is that the total estimated value of the contracts exceeds 10% of the equity of KGHM Polska Miedź S.A.Legal basis: § 5 sec. 1 point 3
of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

d336ehn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu
2013-01-28 Leszek Mierzwa Dyrektor Naczelny ds. Grupy Kapitałowej i Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d336ehn

Podziel się opinią

Share
d336ehn
d336ehn