Trwa ładowanie...
d3bwpwp
d3bwpwp
espi

Kino Polska TV S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)

Kino Polska TV S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bwpwp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. (?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2015: ? Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 ? termin publikacji: 19 marca 2015 r. ? Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014 ? termin publikacji: 19 marca 2015 r. ? Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. ? termin publikacji: 14 maja 2015 r. ? Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. ? termin publikacji: 27 sierpnia 2015 r. ? Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. ? termin publikacji: 12 listopada 2015 r. Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących. Działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) (?Rozporządzenie?), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Dodatkowo Kino Polska TV S.A. informuje, iż działając zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym ? skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu niniejszego sprawozdania. Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem
członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2015-01-27 Marcin Kowalski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bwpwp

Podziel się opinią

Share
d3bwpwp
d3bwpwp